SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

GERATAM 1200. .tbl obd 60x1200mg

Kód: 8594013100472 Produktové číslo: 8594013100472 ATC skupina: N06BX03 Popis: Psychoanaleptika Kód SÚKL 0011242
pøíznivì ovlivòuje funkci mozkových bunìk v oblasti uèení a pamìti

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
GERATAM 1200. .tbl obd 60x1200mg

 

Geratam 1200 - Úèinná látka Piracetam pøímým úèinkem pøíznivì ovlivòuje funkci mozkových bunìk v oblasti uèení a pamìti, bdìlosti a vìdomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkèními poruchami mozku. Bìžnì nevyvolává sedaci; nevede k psychostimulaci. Pùsobí na centrální nervový systém nìkolika mechanismy: moduluje pøenos nervových vzruchù, stimuluje metabolické procesy a tím zajišuje dostateènou plasticitu neuronù, úèinky ovlivòujícími srážlivost krve zlepšuje prokrvení mozku bez rozšíøení cév.
 
Složení: Piracetamum (piracetam) 1200 mg v 1 potahované tabletì.
Makrogol 6000, koloidní bezvodý oxid køemièitý, magnesium-stearát, sodná sùl kroskarmelózy, potahová soustava opadry Y-1-7000 bílá, mastek.
 
Bìhem tìhotenství a období kojení se o užívání pøípravku Geratam poraïte s lékaøem
 
Dávkování: Celková denní dávka se pohybuje v rozmezí 1,2-12 g dennì v závislosti na indikaci a klinickém obrazu onemocnìní. Chronická cerebrovaskulární nedostateènost: Poèáteèní dávka: 2krát dennì 2 tablety 1200 mg tj. 4,8 g dennì po nìkolik týdnù. Udržovací dávka: 1-2krát dennì tableta 1200 mg, tj. max. 2,4 g/den dlouhodobì.Optimálního efektu je obvykle dosaženo za 6-12 týdnù. Po 3 mìsících léèby je tøeba pøijmout rozhodnutí o potøebì dalšího podávání pøípravku.
 
Odvykací léèba alkoholismu: Poèáteèní dávka: 12 g/den ve formì1200 mg tablet rozdìlenì do 2-3 denních dávek. Udržovací dávka: 2krát dennì 2 tablety 1200 mg, tj. 4,8 g/den po dobu 6 týdnù.
 
V pøípadì zakoupení pøípravku bez receptu v lékárnì se o vhodnosti jeho souèasného užívání s jinými léky poraïte s lékaøem. Bez porady s lékaøem neužívejte pøípravek déle než 8 týdnù. Jestliže se do 4 týdnù pøíznaky onemocnìní nezlepší nebo se naopak zhoršují, èi se vyskytnou nežádoucí úèinky nebo nìjaké neobvyklé reakce, poraïte se o dalším užívaní pøípravku s lékaøem. Také pøi pøedávkování nebo náhodném požití pøípravku dítìtem vyhledejte lékaøe.
 
Uchovávejte pøi teplotì 15-25 st. C.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.