SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

Adenol kapky proti chrápání 10ml

Kód: 7640119230269 Produktové číslo: 7640119230269
Pøípravek vyrobený z rostlinných extraktù, urèený k zamezení chrápání.

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
Adenol kapky proti chrápání 10ml

Složení:

rostlinné éterické oleje z následujícich rostlín:

Mentha piperita – Máta peprná
Má chladnou, svìží mentolovou vùní, pùsobí na žaludek, proti køeèím a jako celkový stimulans.
Eucalyptus globulus – Eukalyptus
Olej z listù stromù se používá na inhalaci pøi bronchitidách, astma a zánìtech. Má antiseptické vlastnosti a odpuzuje hmyz.
Thymus vulgaris – Mateøí douška
Olej získaný z natì je dobré tonikum má odhleòovací úèinky a posilòuje žaludek a nervy.
Rosmarinus officinalis – Rozmarýn lékaøský
Z listu extrahovaný olej je celkové stimulans, zmíròuje bolesti kloubù a svalù a má úèinky na játra a žluèník.
Citrus limonum – Citrón
Extrakt ze slupky plodù je antiseptický, antibakteriální a využíva se od mastné pleti až po chøípku.
Citrus sinensis – Pomeranè
Olej pùsobí antidepresívnì, mírnì zklidòuje a má protikøeèový úèinek na úzkost a stres.
Cymbopogon nardus – Citrónová tráva
Olej se extrahuje ze stébel, úèinkuje jako antiseptikum, nervové tonikum a odpuzuje hmyz.
Levandula angustifolia – Levandule lékaøská
Olej z kvìtù se používá k dezinfekci, proti nadýmání, jako sedativní a léèivá látka.
Citrus reticulata – Mandarínka
Olej se extrahuje ze slupky, je utišujíci, zklidòujíci a mùže pùsobit pøi problémech trávení a nespavosti.
Ocimum basilicum – Bazalka pravá
Olej z ní má osvìžující a regeneraèní úèinky, pùsobí rovnìž proti køeèím pøi prùškových a trávících problémech.
Coriandrum sativum – Kariandr setý
Silice získaná z plodù se používá proti nadýmání, jako spazmolytikum a pomáha pøi revmatizmu.
Cupressus sempervirens – Cypøišek
Olej extrahovaný z listù a plodù má proti køeèové a cévystahující úèinky. Pomáhá pøi nachlazení, proti pocení a odpuzuje hmyz.
Melissa officinalis – Meduòka lékaøská
Olej z meduòky pùsobí jako celkové tonikum na mysl a emoce, mùže pomáhat pøi alergiích, dýchacích potížích a podporuje trávení.
Illicum verum – Anýz hvìzdicovitý
Silice získaná z plodù má odhleòovací, spazmolytické a vìtry uvolòující úèinky, podporuje èinnost žláz.
Menthol – Mentol
Charakteristický komponent esenciálního oleje z máty, dìlí se s ním o vlastnosti pøedtím popsané.
 
Charakteristika:
 
Chrápání zpùsobuje vzduch proudící nosní nebo ústní dutinou, a jsou-li tkánì ve spánku povoleny vybrují a kmitají v proudu vzduchu, který pak pøechádzí pøes hrtanovou pøiklopku do prùdušnice. Vùnì rostlinných olejù v speciálním pomìrù zpùsobuje silné prokrvení a napìtí na tkáních a proudící vzduch nemùže zpùsobit hlasité zvuky.
V Itálii byl pøipravek testován, kde se potvrdily výborné úèinky Adenolu. 50% pacientù pøestalo chrápat už první noc po aplikaci. 20% po dvou-tøech dnech, 25% nejpozdìjí po 10-15 dnech a u zbývajících 5%, kde byly fyziologické vady se chrápání zmírnilo. Aplikace Adenolu je velmi pøíjemná – zanechává v ložnici èerstvou, balzámovou vùni a odpuzuje hmyz.
 
Použití a dávkování:
 
Tìsne pøed spaním nakapejte na èistý kapesník 2-3 kapky Adenolu, pøiložte k nosu a hluboko nìkolikrát vdechnìte. Potom nakapejte 4-5 kapek Adenolu na polštáø chrápající osoby. Pro ty, kteøí spí na zádech mùže být úèinné použití na pyžamo v blízkosti oblièeje.
Pøípravek po odpaøení nezanechává skvrny.
 
Nežádoucí úèinky:
 
Zatím nejsou známy.
 
Upozornìní:
 
Adenol by nemìli používat osoby pøecitlivìlé na nìkterou složku pøípravku.
Nepoužívat u dìtí mladších 3 let.
Je potøeba zabránit pøímému vniku pøípravku do oèí.
 
Balení:
 
10 ml (cca. 260 kapek) v lahvièce s kapacím uzávìrem.
 
Uchovávání:
 
Adenol skladujte pøi pokojové teplotì mimo dosahu dìtí.
 
Doba použitelnosti:
 
5 let od data výroby
 
Výrobce: Herb-Pharma AG Schweiz, Rorschacherstrasse 90, 9450 Lüchingen, Switzerland
Dovozce pro ÈR: Herb-Pharma Czech s.r.o., V Mokøinách 505, 147 00 Praha 4, Èeská republika
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.