SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Konopné mazání DOLOR-END při boles.75ml

Kód: 8595218200349 Produktové číslo: 8595218200349
Pomáhá k úlevì od bolestí, pøispívá ke zklidnìní zánìtù a podporuje lepší prokrvení a regeneraci poškozených tkání.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Parenteral a.s.
Zboží není na skladě
245,00 Kč , plus doprava
 
Konopné mazání DOLOR-END při boles.75ml

CutisHelp pøedstavuje èeskou znaèku kosmetických pøípravkù nové generace, která jako jediná obsahuje speciální nechemickou patentovì chránìnou metodou
získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické èistoty s unikátními léèivými vlastnostmi.

  • pomáhá k úlevì od bolestí, pøispívá ke zklidnìní zánìtù a podporuje lepší prokrvení a regeneraci poškozených tkání

AKTIVNÍ SLOŽKA:

Klíèovou složkou pøípravku je unikátní komplex bioaktivních látek speciálnì získávaného konopného oleje a extraktu z Boswellia serrata, který úèinnì pøispívá ke zklidnìní zánìtù a s nimi souvisejících bolestí.

DOPORUÈENÁ APLIKACE PØI:

  • bolestech a otocích kloubù (artróza, artritida – psoriatická artritida), bolestech zad (vertebrogenní potíže, ischias), pohmoždìninách, namožených, natažených a ztuhlých svalech (kontraktury), zánìtu vaziva, svalù a šlach (myositis, tendinitis), tenisovém/golfovém lokti (epikondylitis), rehabilitaci po operaèním zákroku na pohybovém ústrojí

CHARAKTERISTIKA:

DOLOR-END je vysoce úèinný pøípravek ve formì lehkého krému pro zevní aplikaci pøi chronickém i akutním zánìtlivém a bolestivém postižení pohybového aparátu. Komplex bioaktivních látek proniká skrze kùži pøímo na místo postižení, kde pøispívá ke zklidnìní zánìtu, stimuluje regeneraci tkání a napomáhá k odstranìní bolestí. Krém se velmi dobøe vstøebává a bezprostøednì po aplikaci navozuje pøíjemný pocit úlevy. Z hlediska použití nemá žádná èasová ani vìková omezení; je urèen i pro malé dìti, tìhotné a kojící ženy.

POUŽITÍ:

DOLOR-END nanášejte nejménì dvakrát dennì (v pøípadì akutních stavù až ètyøikrát dennì) v silnìjší vrstvì na postižené místo a postupnì vmasírujte. V pøípadì chronického postižení pohybového aparátu (artróza, artritida) je tøeba pøípravek aplikovat pravidelnì, a to nejménì dvakrát dennì po dobu minimálnì tøí týdnù. Úèinek se projevuje (v pøípadì akutních stavù) po 2-3 dnech nebo (v pøípadì chronického postižení) po 14 dnech. Pùsobení pøípravku mùžete zesílit použitím zábalu do fólie. Pro intenzivnìjší zmírnìní nepøíjemných bolestí doporuèujeme použít krém DOLOR-END v kombinaci s chladivým gelem MENTOLEN, který pro dosažení potøebné úlevy nanášejte vícekrát dennì podle vlastní potøeby.

DÙLEŽITÁ INFORMACE:

DOLOR-END i MENTOLEN nesmí pøijít do styku s porušenou kùží (odøeniny, praskliny, otevøené rány), sliznicemi, kùží v oblasti oèí nebo dokonce pøímo s okem. Po každém použití pøípravkù si peèlivì umyjte ruce mýdlem. Doporuèujeme bezprostøednì nekombinovat aplikace produktù CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léèebným prostøedkem, nebo pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takového preparátu. Vlivem konkrétní odrùdy konopného semene se jednotlivé šarže obou pøípravkù mohou lišit zbarvením vzhledem k pøirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje. Produktová øada CutisHelp zdravotní kosmetika zahrnuje také velice kvalitní a úèinné pøípravky pro péèi pøi kožních problémech a onemocnìních (ekzém, lupénka, akné, seboroická dermatitida, kožní defekty, lupy, opary aj.), které jsou používány a doporuèovány odbornými lékaøi v rámci ambulantní, klinické i lázeòské dermatologické péèe. Složení všech produktù CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; výrobky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepøirozené konzervaèní pøímìsi (napø. parabeny), ani žádné návykové nebo halucinogenní látky.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.