SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

CANESPOR 1X DENNĚ ROZTOK DRM SOL 1X15ML

Kód: 8590322000625 Produktové číslo: 8590322000625 ATC skupina: D01AC10 Popis: Antimykotika pro použití v dermatologii Kód SÚKL 0137116
Canespor 1x dennì se používá pøi plísòových onemocnìních

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
CANESPOR 1X DENNĚ ROZTOK DRM SOL 1X15ML

Složení

100 ml roztoku obsahuje bifonazolum 1g 
Pomocné látky: bezvodý ethanol, isopropyl-myristát 

Indikaèní skupina

Širokospektré antimykotikum

Charakteristika

Léèivá látka pøípravku Canespor 1x dennì bifonazol je antimykotikum se širokým spektrem úèinku, vhodné k místní léèbì kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísnìmi a jinými patogenními houbami. Bifonazol dobøe proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam pùvodce nákazy nebo brání jejich rùstu.

Indikace

Canespor 1x dennì se používá pøi plísòových onemocnìních (mykózách) vyvolaných dermatofyty, kvasinkami a jinými houbami. K nákazám citlivým na Canespor 1x dennì patøí napøíklad mykózy nohou a rukou (tinea pedum, tinea manus), mykózy kùže v místech snadného zapaøení t.j. pøedevším v kožních záhybech (tinea corporis, tinea inguinalis). Dalšími indikacemi jsou jsou pityriasis versicolor (olupující se skvrny obvykle na pøední stranì trupu nebo na zádech), povrchové kandidózy (zøetelnì ohranièené, obvykle èervené svìdící skvrny, èasto se objevují v místech zapáøky nebo mezi prsty), erythrasma (èervenohnìdé nesvìdivé skvrny až plochy v místech vystavených zvýšenému pocení a tøení). Pøípravek mohou užívat dìti od 3 let a dospìlí. 

Kontraindikace

Canespor 1x dennì se nesmí užívat pøi pøecitlivìlosti na bifonazol nebo pomocnou látku obsaženou v pøípravku.

Nežádoucí úèinky

Canespor 1x dennì je pokožkou dobøe snášen. Ve zcela vzácných pøípadech se mohou objevit lehké reakce z podráždìní jako je pøechodné zarudnutí nebo lehké pálení pokožky, které po ukonèení léèby vymizí. 
Pøi pøípadném výskytu nežádoucích úèinkù anebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání pøípravku poraïte s lékaøem. 

Interakce

Úèinky pøípravku Canespor 1x dennì a úèinky jiných souèasnì užívaných lékù se mohou navzájem ovlivòovat. Prosím, informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.“

Dávkování

Canespor 1x dennì se na postižená místa nanáší 1x dennì, nejlépe veèer pøed spaním.“

Zpùsob podávání:

Pøed nanesením pøípravku Canespor 1x dennì u je vhodné postižená místa omýt a dùkladnì osušit. 
Nìkolik kapek (asi 3 kapky) obvykle vystaèí k ošetøení plochy velikosti dlanì ruky. Po aplikaci na postižená místa se roztok lehce rozetøe do kùže.
Aby se zabránilo opakování nákazy, je naprosto nezbytné pokraèovat v léèbì ještì týden až 2 týdny po vymizení pøíznakù nebo po vymizení obtíží, ale délka léèby by se v zásadì mìla øídit povahou onemocnìní.
U jednotlivých druhù onemocnìní se doporuèuje tato prùmìrná délka léèby: 

  • mykózy nohou, mykózy meziprstí 3 týdny
  • mykózy trupu, rukou a kožních záhybù 2 až 3 týdny
  • pityriasis versicolor, erythrasma 2 týdny
  • povrchové kožní kandidózy 2 až 4 týdny

Pøípravek nepáchne a dobøe se smývá. 
Pokud se pøíznaky onemocnìní nezlepší do 14 dnù, nebo se zhorší, nebo pokud se objeví nežádoucí úèinky nebo jiné reakce, poraïte se o dalším užívání pøípravku s lékaøem.
Po aplikaci roztoku je tøeba si umýt ruce, pokud ruce nejsou postiženým místem urèeným k ošetøení. 
Bez porady s lékaøem nepoužívejte pøípravek déle než 4 týdny. 

Upozornìní

Souèasnì s tímto pøípravkem nenanášejte na postižená místa jiné léky k místnímu použití. Pøi pøedávkování nebo náhodném požití pøípravku dítìtem ihned vyhledejte lékaøe. V tìhotenství se smí Canespor 1x dennì používat pouze ze zvlášt´závažných dùvodù a po konzultaci s lékaøem,, bìhem kojení se nesmí nanášet na prsní bradavky. 
U kojencù a dìtí do 3 let mùže být Canespor 1x dennì podáván pouze po poradì s lékaøem a pod pravidelným lékaøským dohledem.“ Pacienti, u kterých došlo v minulosti k hypersenzitivní reakci na jiné imidazolové antifungální látky (napø. ekonazol, klotrimazol, mikonazol), musí pøípravek užívat s velkou opatrností. 
Nebyly pozorovány žádné úèinky na schopnost øídit nebo obsluhovat stroje. 

Uchovávání

Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v dobøe uzavøené lahvièce, aby byl pøípravek chránìn pøed vlhkostí.

Varování

Pøípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obale! 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí! 

Balení:15 ml nebo 35 ml
 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.