SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Canesten krém crm.1x20g/200mg

Kód: 4008500128299 Produktové číslo: 4008500128299 ATC skupina: D01AC01 Popis: Antimykotika pro použití v dermatologii Kód SÚKL 0013798
Širokospektré antimykotikum, urèené pouze pro zevní použití.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Bayer s.r.o.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
184,00 Kč , plus doprava
 
Canesten krém crm.1x20g/200mg

Složení:

Léèivá látka: Clotrimazolum 200 mg ve 20 g krému.
Pomocné látky: sorbitan-stearat, polysorbát 60, vorvaòovina, cetylstearylalkohol, oktyldodekanol, benzylalkohol, èištìná voda

Indikaèní skupina: Antimykotikum, Dermatologikum

Charakteristika:

Canesten krém je širokospektré antimykotikum, urèené pouze pro zevní použití. Pùsobí proti øadì choroboplodných houbovitých mikroorganizmù, vèetnì dermatofytù, kvasinek a plísní. Pùsobí i na nìkteré druhy bakterií.
Canesten krém je bílý krém mìkké konzistence a neutrální vùnì.

Indikace:

Canesten krém používají dospìlí a dìti od vìku 2 let k léèbì kožních a sliznièních infekcí, které jsou zpùsobeny kvasinkami, plísnìmi a nìkterými bakteriemi. Tyto infekce se mohou projevovat zèervenáním, svìdìním, nìkdy i olupováním kùže, pøípadnì mùže dojít i k bolestivým prasklinám kùže, zejména na nohou. Diagnózu tìchto onemocnìní vždy urèí lékaø, se kterým se poraïte o vhodnosti používání pøípravku Canesten.
Pøípravek mohou používat tìhotné a kojící ženy, pøi kojení se nesmí nanášet na bradavky.

Kontraindikace:

Pøípravek se nesmí používat pøi známé pøecitlivìlosti vùèi klotrimazolu nebo nìkteré jiné složce obsažené v pøípravku.

Nežádoucí úèinky:

Canesten krém je obvykle dobøe snášen, zøídka se mohou vyskytnout místní reakce jako je napø. pálení, bodavé pocity, zarudnutí kùže nebo sliznice.
Canesten krém obsahuje cetylstearylalkohol, který mùže zpùsobit místní kožní reakce (napø. kontaktní dermatitida).
O výskytu tìchto nebo jiných neobvyklých reakcí informujte svého lékaøe.

Interakce:

Bez porady s lékaøem nepoužívejte souèasnì s Canesten krémem žádné volnì prodejné pøípravky pro místní léèbu Vašeho onemocnìní.
Jestliže Vám bude lékaø pøedepisovat nìjaký jiný lék, informujte ho, že používáte Canesten krém.

Dávkování a zpùsob použití:

Pokud lékaø neurèí jinak, nanáší se Canesten krém 2 až 3 krát dennì na postižená místa v tenké vrstvì (obvykle postaèí asi pùl centimetru krému na plochu o velikosti dlanì).
Pro plný úèinek je nezbytné v léèení pokraèovat ještì alespoò 2 týdny po vymizení prùvodních pøíznakù nemoci (napø. svìdìní).

Upozornìní:

Jestliže do 14 dnù od zaèátku léèby pøípravkem Canesten nedojde ke zlepšení pøíznakù nebo naopak se pøíznaky zhoršují èi se vyskytnou nežádoucí úèinky nebo nìjaké neobvyklé reakce, poraïte se o dalším používání pøípravku s lékaøem.
Bez porady s lékaøem nepoužívejte pøípravek déle než 4 týdny.
Pøi náhodném požití pøípravku dítìtem mùže dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpoøit a vyhledat lékaøe.

Uchovávání:

Uchovávejte pøi teplotì do 25°C.

Varování:

Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obale.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.

Balení: 20 g

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.