SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp CANNABIOX E aktivni krem 50ml

Kód: 2638741 Produktové číslo: 8595218200806
Pro lokální ošetøení pokožky pøi projevech ekzému a kožní alergie s obsahem nové dermatologické kompozice BOCANOL (para-natursteroid)

Žádné hodnocení.
Výrobce: Parenteral a.s.
Poslední kusy na skladě!
294,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp CANNABIOX E aktivni krem 50ml

AKTIVNÍ LIPOFILNÍ KRÉM s obsahem nové dermatologické kompozice Bocanol pro lokální ošetøení kùže pøi akutnì i chronicky zhoršeném stádiu ekzému a kožní alergie v oblasti oblièeje i po celém tìle. Velice efektivnì napomáhá k odstranìní nežádoucích projevù a obnovì zdravého vzhledu kùže, zároveò ji výraznì zvláèòuje a dodává jí prostøednictvím extrahovaného konopného oleje dùležité výživné látky.

POUŽITÍ: pøípravek nanášejte na postižená místa alespoò tøikrát dennì; první viditelné výsledky se pøi správné aplikaci dostavují obvykle bìhem 3–7 dní; i po vymizení kožních projevù aplikujte aktivní krém nadále alespoò jedenkrát dennì po dobu 2–3 týdnù.
 
Cannabiox-E jsou generaènì zcela nové pøípravky øady CutisHelp MEDICA, založené na pøevratné pøírodní dermatologické kompozici Bocanol.
 
Bocanol byl vyvinut v laboratoøích CutisHelp a jako první v oboru využívá terapeutické vlastnosti nepsychoaktivních cannabinoidù, pøedevším CBD extrahovaného z konopí druhu Cannabis sativa.
 
Pro své výrazné protizánìtlivé a regeneraèní vlastnosti je Bocanol oznaèován také jako paranatursteroid; pøi dlouhodobých testech klidnìní projevù ekzematických onemocnìní a alergických reakcí na kùži prokázal srovnatelné výsledky se zavedenými kortikosteroidními preparáty.
 
Nespornou výhodou kompozice Bocanol je, že oproti obvyklým léèivým preparátùm nemá vedlejší negativní úèinky na organismus, není návyková a je možno ji aplikovat bez èasového omezení.
 
Výrobky s obsahem kompozice Bocanol jsou vhodné i pro dìti, tìhotné a kojící ženy.
 
Cannabiox-E pøípravky ulevují pacientùm od nepøíjemných kožních projevù a následnì napomáhají udržovat jejich onemocnìní v klidovém stádiu bez viditelného akutního zhoršení.
 
Cannabiox-E pøípravky jsou vytvoøeny a ovìøeny odbornými lékaøi a uplatòují se pøi atopickém ekzému, kontaktní dermatitidì, numulárním ekzému, solární dermatitidì, kopøivce aj. projevech kožní alergie.
 
VŠEOBECNÉ INFORMACE:
Cannabiox-E nepoužívejte v pøípadì pøecitlivìlosti na nìkterou pomocnou složku preparátù.
Zároveò není doporuèeno je bezprostøednì kombinovat s žádnými dalšími kosmetickými ani léèivými prostøedky, a to zejména na bázi kortikosteroidù.

 
U velmi citlivých osob mùže bezprostøednì po aplikaci Cannabiox-E nastat pøechodné zèervenání a svìdìní nebo pocit štípání kùže vlivem pronikání bioaktivních látek a souvisejícího intenzivnìjšího prokrvení; nejedná se o nežádoucí reakci a uvedené pøíznaky po nìkolika aplikacích pøirozenì zmizí a dále jsou pøípravky obvykle snášeny bez obtíží. V pøípadì nestandardních projevù nebo pøetrvávání uvedené reakce doporuèujeme obrátit se ošetøujícího lékaøe.
Vzhledem k obsahu pøírodních surovin se jednotlivé šarže produktù mohou lišit zabarvením.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.