SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

BEPANTHEN PLUS. .crm 1x30gm

Kód: 8590322000038 Produktové číslo: 8590322000038 ATC skupina: D08AC52 Popis: Antiseptika a dezinficiencia Kód SÚKL 0059714
Bepanthen® Plus je vzhledem k jeho dezinfekèním a hojivým úèinkùm vhodné používat na ošetøení drobných poranìní, odøenin a škrábnutí.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Bayer s.r.o.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
220,00 Kč , plus doprava
 
BEPANTHEN PLUS. .crm 1x30gm

Složení:

léèivé látky - Dexpanthenolum 50 mg, Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému.
pomocné látky - racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovèí vlny, makrogol-2000- stearát, èištìná voda

Indikaèní skupina: Dermatologikum

Charakteristika:

Léèivá látka dexpanthenol se v buòkách kùže pøemìòuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminù. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kùže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev.
Chlorhexidin je dezinfekèní prostøedek, který znemožòuje pomnožování mikrobù na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíøení infekce v ránì. Bepanthen Plus zabraòuje i vysušování ran a díky chladivému úèinku zmíròuje i jejich bolestivost.
Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí.

Terapeutické indikace:

Pøípravek lze použít na suchá i mokvající povrchová poranìní pokožky, jako jsou odìrky, øezné rány a škrábnutí, stržené puchýøe, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, proleženiny. Je možné jej použít i pøi léèbì druhotnì infikovaných kožních zánìtù. Pøípravek se mùže používat v tìhotenství i v dobì kojení (napø. k ošetøení odìrek nebo prasklin prsních bradavek, ne však na velké plochy).
Pøípravek je možné použít i u dìtí.

Kontraindikace:

Pøípravek nesmí být používán pøi alergii na nìkterou z jeho složek. Rovnìž se nesmí použít k ošetøování hlubokých a silnì zneèištìných ran.Taková poranìní musí ošetøit lékaø. Pøípravek se nemá dostat do styku s okem nebo sliznicemi.

Nežádoucí úèinky:

Pøípravek je vìtšinou velmi dobøe snášen. Velice zøídka se mohou vyskytnout alergické reakce (zduøení a zarudnutí kùže s následným výsevem svìdících až pálících pupínkù a puchýøkù, mokváním a tvorbou strupù). Pøi výskytu tìchto nebo jiných neobvyklých reakcí se poraïte se svým lékaøem.

Interakce:

Interakce s jinými léky nejsou známy.

Dávkování a zpùsob použití:

Ránu co nejlépe oèistìte a pak na ni naneste tenkou vrstvu Bepanten Plus. Podle potøeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem.
Bepanthen Plus nanášejte i nìkolikrát dennì (1-5x) až do zahojení rány.

Upozornìní:

Nedojde-li bìhem 10-14 dnù léèby ke zmenšení vøedu nebo zhojení rány, stejnì tak dojde-li ke zduøení a zarudnutí okrajù, ke zvýšené bolestivosti nebo ke vzniku horeèky, je nutné vyhledat lékaøskou pomoc. Také velké, hluboké a povleklé rány vyžadují lékaøské vyšetøení (nebezpeèí tetanu).
Pøi pøedpisu jiných lékù oznamte lékaøi, že používáte Bepanthen Plus.
Pøi požití pøípravku dítìtem se poraïte s lékaøem.

Uchovávání:

Uchovávat pøi teplotì do 25°C.

Varování:

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu! Pøípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.

Balení: Tuba 30 g, 3,5 g

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.