SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

Konopný krém EKZÉM denní 100ml

Kód: 8595218200363 Produktové číslo: 8595218200363
Urèeno pro úèinnou péèi pøi atopickém ekzému, kontaktní dermatitidì, solární dermatitidì, numulárním ekzému, kopøivce nebo projevech kožní alergie, silnì vysušené a podráždìné kùže.

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
Konopný krém EKZÉM denní 100ml

CutisHelp pøedstavuje èeskou znaèku kosmetických pøípravkù nové generace, která se zamìøuje pøedevším na péèi pøi kožních problémech a onemocnìních a která jako jediná obsahuje speciální nechemickou patentovì chránìnou metodou získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické èistoty s unikátními vlastnostmi pøi tišení kožních zánìtù a hluboké regeneraci kùže. Složení výrobkù je nadstandardnì dobøe tolerováno i nejcitlivìjší a funkènì narušenou pokožkou a je k ní zároveò maximálnì šetrné, neobsahuje žádné návykové ani halucinogenní látky. Cílem péèe je úleva od nepøíjemných kožních obtíží a zlepšení kvality života zejména u chronických ekzematikù.

AKTIVNÍ SLOŽKA:

Klíèovou složkou pøípravkù je pøírodní olej s vynikajícími protizánìtlivými, regeneraèními, výživovými a antibakteriálními vlastnostmi. Koncentrace oleje v pøípravku je na základì lékaøských zkušeností optimalizovaná pro ideální prùbìh a pro pokožku pøíjemného prùbìhu zklidòujícího a regeneraèního procesu.

DOPORUÈENÁ APLIKACE PØI:

  • atopickém ekzému, kontaktní dermatitidì, solární dermatitidì, numulárním ekzému, kopøivce nebo projevech kožní alergie, silnì vysušené a podráždìné kùže

CHARAKTERISTIKA:

Vysoce úèinný pøípravek pro zklidnìní, regeneraci a hydrataci kùže pøi projevech ekzému a alergického podráždìní ulevuje od nepøíjemného napìtí pokožky, pøíjemnì ji zvláèòuje, podporuje obnovu pøirozené ochranné kožní bariéry a zároveò dodává buòkám pøedevším v zárodeèné vrstvì kùže potøebnou výživu pro zajištìní jejichsprávného vývoje a funkcí. Velmi dobøe se vstøebává a je urèen zejména pro ošetøení bìhem dne. Krém postupnì zlepšuje celkový stav pokožky a posiluje její odolnosti vùèi vnìjším dráždivým/iritativním vlivùm. Dlouhodobìjší pravidelná aplikace pøípravku výraznì omezuje projevy chronických ekzematických onemocnìní a napomáhá udržovat pokožku v bezproblémovém stádiu. Krém je bez omezení urèen k použití i pro malé dìti, tìhotné a kojící ženy.

POUŽITÍ:

  • pøi zhoršených stavech (silnì vysušená, popraskaná, rozškrábaná a mokvající kùže) aplikujte minimálnì dva- až tøikrát dennì i na noc mast EKZÉM až do odeznìní obtíží pøi zklidnìných stavech vtírejte minimálnì dvakrát dennì i na noc krém EKZÉM, ovšem na zjevnì problematická místa aplikujte na noc mast EKZÉM i po celkovém zklidnìní obtíží doporuèujeme pokožku nadále celoplošnì ošetøovat, zejména po koupeli tìlovým balzámem a problematiètìjší místa alespoò jednou dennì aplikovat krém EKZÉM

V každém stádiu projevù ekzému doporuèujeme pro dosažení maximálního efektu celkovou péèi doplnit o olejovou pøísadu konopnou koupel BALNEA a následnì do kùže celoplošnì vetøít konopný tìlový balzám. Pro šetrnou bìžnou hygienu je urèena konopná mycí emulze FLUID, na problematická místa ve vlasové èásti je urèen konopný šampon LUPY-EKZÉM. Použití tìchto pøípravkù CutisHelp nemá žádná èasová omezení; je možno je aplikovat dlouhodobì.

DÙLEŽITÁ INFORMACE:

Doporuèujeme bezprostøednì nekombinovat aplikace produktù CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léèebným prostøedkem, nebo pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takového preparátu. Vlivem konkrétní odrùdy konopného semene se jednotlivé šarže krému i masti mohou lišit zbarvením vzhledem k pøirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje. Složení všech produktù CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; pøípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepøirozené konzervaèní látky (napø. parabeny).
Veškeré receptury pøípravkù CutisHelp jsou vytváøeny týmem lékaøù a farmaceutù tak, aby vyhovovaly nároèným potøebám poškozené kùže i postižené a pøecitlivìlé pleti k základní aktivní látce, extrahovanému konopnému oleji špièkové farmaceutické kvality, se pøidávají nedráždivé, pøedevším lékopisné komponenty, což zaruèuje nadstandardní snášenlivost všech pøípravkù cílem ošetøení je zlepšení a udržení dobrého stavu pleti bez vedlejší zátìže organismu CutisHelp je ovìøena, úspìšnì používána a doporuèována odbornými lékaøi v rámci ambulantní, klinické i lázeòské dermatologické péèe v souèasné dobì patøí ke znaèce CutisHelp produktová øada zdravotní kosmetika a øada mimi.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.