SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Akutol spray 60 ml

Kód: 8594013701952 Produktové číslo: 8594013701952
Ochranný plastický obvaz ve sprayi s hnacím plynem.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Pro zvíøata
Poslední kusy na skladě!
165,00 Kč , plus doprava
(275,00 Kč/100 ml)
 
Akutol spray 60 ml

Charakteristika: ochranný plastický obvaz ve sprayi s hnacím plynem.

Indikace: AKUTOL™ VET spray ad us. vet. se používá k rychlému ošetøení odìrek a drobných povrchových poranìní. Zejména je vhodný u povrchových poranìní tlapek dolních konèetin. Po nanesení do 3 minut zasychá a vytváøí vodì odolnou ochrannou vrstvu. Plastická ochrana zabraòuje pøístupu cizorodých látek ze zevního prostøedí, pøitom ale nezabraòuje pøirozené perspiraci pokožky. Rána zùstává uzavøená pøed nepøíznivými vlivy, proces hojení pod plastickou vrstvou obvazu však probíhá. Obvaz je ve vodì nerozpustný. K odstranìní obvazu dojde samovolnì po 3-4 dnech postupnì probíhajícím zeslabením plastické vrstvy otìrem. Vyžaduje-li to charakter hojené rány, je možné postøik prostøedkem AKUTOL™ VET spray ad us. vet. po 3 dnech opakovat.

Zpùsob použití: Pøed upotøebením protøepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze. Pøípravek se aplikuje stiskem rozprašovaèe nad ošetøovaným místem ze vzdálenosti 15-20 cm od povrchu poranìní. Aplikuje se postøikem na povrch ošetøovaného místa tak, aby z ošetøo-vané plochy nestékal.

Upozornìní: Pøi aplikaci je nutné chránit oèi pøed zásahem spraye. Aplikovat jednu vrstvu plastického obvazu. Nástøikem více vrstev se zhorší pøirozené dýchání rány a zpomalí proces hojení. Nikdy nepoužívat pro pøekrytí rány s masivním krvácením !

Bezpeènostní opatøení: Uchovávejte mimo dosah dìtí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte sluneènímu záøení a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdnìnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohnì. Nestøíkejte do otevøeného ohnì nebo na žhavé pøedmìty. Uchovávejte mimo dosah zdrojù zapálení – Zákaz kouøení. Obal likvidujte v rámci organizovaného sbìru. Spotøebujte nejdéle do data uvedeného na dnì nádobky.

Pøi práci nejezte, nepijte, nekuøete. Nepoužívejte v blízkosti ohnì.

Uchovávání: Skladuje se pøi teplotách 10-25 °C.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.