SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

BEPANTHEN. .crm 1x30gm

Kód: 8590322000014 Produktové číslo: 8590322000014 ATC skupina: D03AX03 Popis: Přípravky pro léčbu ran a vředů Kód SÚKL 0097580
krém pro léèbu spálenin zpùsobených sluncem i bìžných popálenin nižšího stupnì.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Tìlová kosmetika
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
205,00 Kč , plus doprava
 
BEPANTHEN. .crm 1x30gm

 

Bepanthen Krém je úèinný pøi léèbì spálenin zpùsobených sluncem, radioterapií i bìžných popálenin nižšího stupnì. Na povrchu kùže Bepanthen Krém vytváøí tenký, osvìžující a bolest tišící film, proniká do hlubokých vrstev pokožky a podporuje pøirozené hojivé procesy. Vzhledem ke složení je Bepanthen Krém vhodný i pro mimoøádnì citlivou pokožkou, pro dìti i seniory.
 
Bepanthen Krém se lehce roztírá, nezanechává mastný povrch. Krém pùsobí léèivì nejen na popáleniny, ale i mokvající rány a drobné zánìty kùže.
 
Bepanthen Krém obsahuje velmi malé množství tuku (kolem 10%). Rychle se vstøebává a díky vysokému obsahu vody ochlazuje popálená místa, takže brání dalšímu poškození tkání a zmenšuje bolest. Úèinnou látkou Bepanthen Krému je dexpanthenol (obsah 5%). Tato látka posiluje pøirozené léèebné procesy a pùsobí protizánìtlivì.Zajišuje také kùži optimální hydrataci a regeneraci, stabilizuje funkci epidermální bariéry a podporuje produkci kolagenu a elastinu.
 
Bepanthen krém lze použít pøi každém podráždìní kùže, projevujícím se jejím zarudnutím, zduøením, svìdìním nebo pálením, ke kterému mùže dojít po nadmìrném slunìní (i po užití umìlých svìtelných zdrojù, napø. solárií). Dále k ošetøení menších popálenin, otlakù, podráždìné pokožky po nesprávném použití kosmetických pøípravkù, vlivem drsného poèasí nebo jinak podráždìné, ale neporušené kùže.
 
Bepanthen krém je vhodný i k denní péèi o suché, rozpraskané nebo drsné ruce. K ošetøení vìtších ploch je vhodnìjší lotion. K ošetøení drobných poranìní, odøenin nebo škrábancù je vhodnìjší použít Bepanthen Plus krém, který obsahuje navíc dezinfekèní prostøedek a snižuje nebezpeèí infekce rány.
 
Léèivá látka dexpanthenol se v buòkách kùže pøemìòuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminù, která je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kùže. Bepanthen krém urychluje odeznívání pøíznakù podráždìní pokožky a napomáhá hojení poranìní kùže. Bepanthen krém je tvoøen jemnou, lehce roztíratelnou emulzí. Proto jej lze dobøe nanášet i na podráždìnou, pálící nebo zanícenou pokožku.
 
Složení :    Dexpanthenolum 50 mg.    Racemický pantolakton, fenoxyethanol, draselná sùl cetyl-fosfátu, cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovèí vlny, isopropyl-myristát, propylenglykol, èištìná voda.
 
Bepanthen krém nesmìjí používat osoby alergické na nìkterou z jeho složek (viz. složení pøípravku).
 
Bepanthen krém lze používat i v tìhotenství a bìhem kojení k denní péèi o pokožku kojence a k ošetøení bradavek kojících žen. Pouze na doporuèení lékaøe se krém používá k ošetøení dìložníhoèípku.
 
Bepanthen krém je vìtšinou velmi dobøe snášen. Velice zøídka se mohou vyskytnout alergické reakce (zduøení a zarudnutí kùže s následným výsevem svìdících až pálících pupínkù a puchýøkù,mokváním a tvorbou strupù). Pøi výskytu tìchto nebo jiných neobvyklých reakcí se poraïte se svým lékaøem.
 
Dávkování:     Bepanthen krém se nanáší v tenké vrstvì na vodou oèištìnou podráždìnou nebo zanícenou kùži podle potøeby 1 až nìkolikrát dennì až do úplného zhojení.
 
Pøi suché pokožce nanášet podle potøeby i nìkolikrát dennì(3-5krát) na postižená místa.
Pøi kojení: po každém kojení nanést pøípravek na kousek sterilní gázy a potøít bradavku.
Pøi péèi o kojence: pøi každém pøebalení nanést pøípravek na pøedtím vodou dobøe oèištìnou pokožku zadeèku a pøirození.
 
Bez porady s lékaøem mùžete Bepanthen krém používat na nemocnou kùži u dìtí nejdéle 7 dní.
 
Jestliže pøi používání pøípravku obtíže neustoupí do 7 dní nebo se naopak zhoršují, poraïte se s lékaøem. Na nepodráždìnou pokožku dìtí se mùže krém používat bez omezení!
 
Pøi pøedpisu jiných lékù oznamte lékaøi, že používáte Bepanthen krém. Po požití pøípravku dítìtem se poraïte s lékaøem.
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25 st. C.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.