SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

RENNIE. .por tbl mnd 96

Kód: 3534510000481 Produktové číslo: 3534510000481 ATC skupina: A02AD01 Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity Kód SÚKL 0058119
Pomáhá pøi pálení žáhy a trávicí obtížích.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Trávení
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
300,00 Kč , plus doprava
 
RENNIE. .por tbl mnd 96

Složení:

Léèivé látky: Calcii carbonas 680 mg, Magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg
Pomocné látky: sacharosa 475 mg, bramborový škrob, kukuøièný škrob, mastek, lehký tekutý parafín, mátové a citrónové aroma, magnesium-stearát

Indikaèní skupina: Antacidum

Charakteristika:

Rennie žvýkací tablety jsou léèivým pøípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého støeva tím, že pùsobí proti pøekyselení žaludeèní šávy. Žvýkací tablety neutralizují pøebyteèné žaludeèní kyseliny a obnovují normální rovnováhu ve složení žaludeèní šávy. Tak jsou žaludeèní a støevní sliznice chránìny proti škodlivým vlivùm. Jelikož jsou žvýkací tablety dobøe rozpustné, nastupují úèinky pøípravku rychle.

Indikace:

Pøekyselení žaludku a tím vyvolané žaludeèní obtíže (pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání, pocit na zvracení – nausea, plynatost).
Rennie žvýkací tablety mohou být použity v doporuèených dávkách i pøi žaludeèních obtížích vyvolaných pøekyselením v prùbìhu tìhotenství. Pøípravek mohou použít i kojící matky.

Kontraindikace:

Pøi omezené èinnosti ledvin a u dìtí do 15-ti let vìku se má Rennie žvýkací tablety užívat pouze na doporuèení lékaøe.
Léèivý pøípravek se nesmí používat pøi pøecitlivìlosti na nìkterou úèinnou nebo pomocnou látku, pøi zvýšené hladinì vápníku a hoøèíku v krvi a moèi, pøi tìžkém poškození ledvin a pøi støevní neprùchodnosti.

Nežádoucí úèinky:

Pøi léèebných dávkách se nežádoucí úèinky prakticky nevyskytují. Pøi pøedávkování se mùže u nìkterých pacientù vyskytnout zácpa nebo prùjem. Pøi nìkolikamìsíèním užívání vysokých dávek uhlièitanu vápenatého mùže dojít ke zvýšení kalcia v krvi, v moèi, k alkalizaci moèe, event. mùže dojít až k selhání ledvin.
Pøi pøípadném výskytu nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání pøípravku poraïte se svým lékaøem.

Interakce:

Vstøebávání a vyluèování jiných, souèasnì užívaných lékù mùže být ovlivnìno a týká se to zvláštì tìch, které se vstøebávají pouze v kyselém prostøedí. Proto se nedoporuèuje souèasné užívání Rennie žvýkacích tablet s jinými léky.(napø. tetracykliny, salicyláty, vit. D). Má se dodržovat odstup asi 2 hodin mezi podáním tohoto pøípravku a jiného léku. V nejasných pøípadech je nutná porada s lékaøem.

Upozornìní:

Pøi omezené funkci ledvin a u dìtí mladších 15-ti let se poraïte s lékaøem. Pozor pøi diabetu! V jedné žvýkací tabletì je cca 0,5 g sacharózy. Pøi pokraèování obtíží, nebo když se za léèby nedostaví oèekávaný úèinek, je nutná co nejdøíve porada s lékaøem. Antacida se doporuèuje užívat pro pøíležitostnou léèbu a všeobecnì ne déle než 2 týdny nepøetržitì, pokud lékaø neurèí jinak.

Dávkování:

Dospìlí a dìti starší 15-ti let 1 – 2 žvýkací tablety mezi dvìma jídly nebo kdykoliv pøi obtížích rozpustí v ústech (cucat). Neužívejte více než 16 tablet za 24 hodin.

Varování:

Pøípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Na blistru je doba použitelnosti oznaèena EXP. a èíslo šarže C.S.
Ukládejte mimo dosah a dohled dìtí.

Balení: 24, 48, 96 žvýkacích tablet

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.