SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Rennie Spearmint bez cukru por. tbl. mnd.36

Kód: 3534510000160 Produktové číslo: 3534510000160 ATC skupina: A02AD01 Popis: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity Kód SÚKL 0047924
Pomáhá pøi pálení žáhy a trávicí obtížích.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Trávení
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
178,00 Kč , plus doprava
 
Rennie Spearmint bez cukru por. tbl. mnd.36

Složení:

Léèivé látky: Calcii carbonas 680 mg, Magnesii subcarbonas ponderosus 80 mg
Pomocné látky: Sorbitol, bramborový škrob, pøedželatinovaný kukuøièný škrob, magnesium-stearát, mastek, lehký tekutý parafín, aroma máty kadeøavé, sodná sùl sacharinu.

Indikaèní skupina: Antacidum

Charakteristika:

Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety jsou léèivým pøípravkem, který chrání sliznici žaludku a tenkého støeva tím, že pùsobí proti pøekyselení žaludeèní šávy. Žvýkací tablety neutralizují pøebyteèné žaludeèní kyseliny a obnovují normální rovnováhu ve složení žaludeèní šávy. Tak jsou žaludeèní a støevní sliznice chránìny proti škodlivým vlivùm. Jelikož jsou žvýkací tablety dobøe rozpustné, nastupují úèinky pøípravku rychle.

Indikace:

Pøípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety se užívá pøi žaludeèních obtížích vyvolaných pøekyselením žaludku (pálení žáhy, pocit plnosti, nadýmání, pocit na zvracení – nausea, plynatost). Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety mohou být užívány v doporuèených dávkách i pøi žaludeèních obtížích vyvolaných pøekyselením v prùbìhu tìhotenství. Pøípravek mohou užívat i kojící matky. Pøípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety je urèen pro dospìlé a mladistvé od 15 let.

Kontraindikace:

Léèivý pøípravek se nesmí užívat pøi známé pøecitlivìlosti na nìkterou léèivou nebo pomocnou látku, pøi zvýšené hladinì vápníku a hoøèíku v krvi a moèi, pøi tìžkém poškození ledvin a pøi støevní neprùchodnosti. Pøípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety není vhodný pro dìti do 15 let. Pøi omezené èinnosti ledvin se má Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety užívat pouze na doporuèení lékaøe.

Nežádoucí úèinky:

Pøi léèebných dávkách se nežádoucí úèinky prakticky nevyskytují. Pøi nìkolikamìsíèním užívání vysokých dávek uhlièitanu vápenatého mùže dojít ke zvýšení hladiny kalcia v krvi, v moèi, k alkalizaci moèe, event. mùže dojít až k selhání ledvin. Zcela ojedinìle se vyskytují alergické reakce, které se projevují zarudnutím kùže, angioedémem (otok rtù, jazyka, jícnu) nebo i anafylaxí (dušnost, zrychlení tepové frekvence, celková slabost až ztráta vìdomí).
Pøi pøípadném výskytu nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání pøípravku poraïte se svým lékaøem.

Interakce:

Úèinky pøípravku Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety a jiných pøípravkù souèasnì užívaných se mohou navzájem ovlivòovat. Váš lékaø má být proto informován o všech lécích, které v souèasné dobì užíváte nebo které zaènete užívat bìhem léèby pøípravkem Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety a to jak na lékaøský pøedpis, tak bez nìj. Jestliže Vám lékaø bude pøedepisovat nìjaký jiný lék, informujte ho, že užíváte pøípravek Rennie spearmint bez cukru žvýkací tablety. Mùže být ovlivnìno vstøebávání a vyluèování jiných, souèasnì užívaných lékù a týká se to zvláštì tìch, které se vstøebávají pouze v kyselém prostøedí. Proto se nedoporuèuje souèasné užívání Rennie spearmint bez cukru žvýkacích tablet s jinými léky (napø. tetracykliny, salicyláty, vitaminem D). Má se dodržovat odstup asi 2 hodin mezi podáním tohoto pøípravku a jiného léku.

Dávkování:

Pokud lékaø neurèí jinak užívají dospìlí a dìti starší 15-ti let 1 – 2 žvýkací tablety mezi dvìma jídly nebo pøi obtížích. Neužívejte více než 16 tablet za 24 hodin. Antacida se doporuèuje užívat pro pøíležitostnou léèbu a všeobecnì ne déle než 2 týdny nepøetržitì, pokud lékaø neurèí jinak. Pøi pokraèování obtíží, nebo když se za léèby nedostaví oèekávaný úèinek, je nutná co nejdøíve porada s lékaøem. Tablety je tøeba nechat rozpustit v ústech (cucat).

Upozornìní:

Pøi pøedávkování se mùže zvláštì u pacientù se zhoršenými ledvinnými funkcemi vyskytnout zvýšení hladiny hoøèíku v krvi (hypermagnesemie), vápníku v krvi a moèi (hypekalcemie) a alkalóza, které mohou vyvolat pøíznaky žaludeèních obtíží (napø. nevolnost, zvracení) a abnormální ochabnutí svalù. Pøi pøedávkování nebo náhodném užití více tablet dítìtem se poraïte s lékaøem. Pøi omezené funkci ledvin a u dìtí mladších 15-ti let se poraïte s lékaøem. Tablety obsahují náhradní sladidla sorbitol a sacharin a mùžou je užívat pacienti s diabetes mellitus (cukrovkou).

Uchovávání:

Uchovávejte pøi teplotì do 25oC, v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed vlhkem.

Varování:

Pøípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti (exspirace) vyznaèené na obalu. Pøípravek musí být uchováván mimo dosah dìtí.
Doba použitelnosti a èíslo šarže jsou oznaèeny na sváru blistru.
 

Balení: 36 žvýkacích tablet, blistr

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.