SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE. .drg 25x8mg

Kód: 4013054001103 Produktové číslo: 4013054001103 ATC skupina: R05CB02 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0051621
Pøípravek k léèení všech onemocnìní dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
77,00 Kč , plus doprava
 
BROMHEXIN 8 BERLIN-CHEMIE. .drg 25x8mg

 

Bromhexin 8 Berlin - Chemie mìní složení hlenu, zkapalòuje ho a tím ulehèuje jeho vykašlávání. Úèinek se projeví po 5 hodinách po požití.
 
Bez porady s lékaøem mùže být pøípravek užíván dospìlými nebo podáván dìtem od šesti let pøi onemocnìní dýchacích cest jako jsou akutní zánìt hrtanu, prùdušnice, chøipka a dráždivý kašel pøi nachlazení.
 
Na doporuèení lékaøe, který urèí dávkování i délku, se pøípravek užívá u chronických zánìtù hrtanu, prùdušnice, prùdušek bronchiektazií (rozšíøení prùdušek), prùduškového astmatu, pneumokoniózy (zaprášení plic), pøed a po operaci plic, prùdušek a pøi bronchografii.
 
Pøípravek mohou užívat dospìlí, dìti od šesti let a mladiství.
 
Užívání Bromhexinu 8 Berlin - Chemie souèasnì s antibiotiky (erythromycinem, cephalexinem, oxytetracyklinem) vede ke zlepšení prùniku antibiotik do plicní tkánì.
 
Složení: Léèivá látka: Bromhexini hydrochloridum 8 mg v 1 obalené tabletì
laktosa, kukuøièný škrob, želatina, kolidní bezvodý oxid køemièitý, magnesium-stearát, sacharosa, uhlièitan vápenatý, hydrát zásaditého uhlièitanu hoøeènatého, mastek, oxid titanièitý, makrogol 600, povidon 25, tekutá glukosa, chinolinová žlu, karnaubský vosk
 
Dávkování:    Pokud lékaø nedoporuèí jinak, užívají se Bromhexin 8 Berlin - Chemie v následujících dávkách:
Dìti a mladiství od 6 do 14 let 3 x dennì 1 obalené tablety, bez porady s lékaøem nejdéle 3 dny.
Dospìlí a mladiství nad 14 let 3 x dennì 1-2 obalené tablety, bez porady s lékaøem nejdéle 5 dní.
 
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejménì 4 hodiny.
 
Pokud se stav bìhem užívání pøípravku nezlepší nebo naopak zhorší, poraïte se s lékaøem.
 
U lehèích akutních onemocnìní je možné léèbu ukonèit již po nìkolika dnech, chronická onemocnìní (napø. chronický zánìt prùdušek) vyžadují nepøetržité podávání pøípravku èasto po dobu nìkolika týdnù, podle doporuèení lékaøe.
 
Pøi pøedávkování nebo náhodném požití pøípravku dítìtem se poraïte s lékaøem.
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25°C.
 
Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
 
Pøípravek musí být uchováván mimo dosah dìtí.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.