SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

SINUPRET. .por gtt sol 1x100ml

Kód: 4029799119867 Produktové číslo: 4029799119867 ATC skupina: R05X Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0075868
Pøípravek se užívá pøi akutních a chronických zánìtech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
207,00 Kč , plus doprava
 
SINUPRET. .por gtt sol 1x100ml

 

 

Sinupret se užívá pøi akutních a chronických zánìtech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpùrná léèba pøi antibakteriální terapii. Pøípravek mohou používat dospìlí i dìti starší než 1 rok a mladiství.

 

Složení:  100 g kapek obsahuje: Extractum herbarum aquae - spirituosum 29,0 g ex: Gentianae radice 0,2 g, Primulae flore 0,6 g, Rumicis herba 0,6 g, Sambuci flore 0,6 g, Verbenae herba 0,6 g

Pomocné látky: alkohol, voda èištìná

1 ml = 0,98 g = 17 kapek. 1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu.

100 g kapek obsahuje 19 objemových procent alkoholu.

 

Dávkování:  Neurèí-li lékaø jinak, užívejte lék následovnì:

Dospìlí 3krát dennì 50 kapek

Dìti ve školním vìku 3krát dennì 25 kapek

Dìti v pøedškolním vìku 3krát dennì 15 kapek

Dávkování je tøeba dodržet. Pøípravek mohou zvláštì dìti užívat s ovocnou šávou nebo s èajem. Pro úèinek Sinupretu je podstatné jeho pravidelné užívání po dobu 10 - 14 dnù. Dostateèný pøívod tekutin pùsobí podpùrnì. V úporných pøípadech nebo pøi opìtovném výskytu pøíznakù se doporuèuje dlouhodobé užívání.

Po ústupu potíží se doporuèuje dobrat obsah balení. Lahvièku je tøeba pøed použitím øádnì protøepat a pøi odbìru držet ve svislé poloze. Rostlinné výtažky mají pøi delším skladování sklon k zakalování, které nemá vliv na úèinek.

Pøi pøetrvání obtíží, nebo nedostaví-li se oèekávaný úèinek pøi užívání, je žádoucí se co nejdøíve poradit s lékaøem.

Sinupret kapky obsahují v jedné dávce pro dospìlého 0,45 g alkoholu. Nesmí být proto podávány nemocným s tìžkým poškozením jater a ledvin, alkoholikùm, epileptikùm a nemocným s tìžkými poruchami mozkových funkcí.

 

V doporuèených dávkách neovlivòuje Sinupret èinnosti vyžadující zvýšenou pozornost (napø. øízení motorových vozidel).

Uchovávejte pøi teplotì do 25°C v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem.

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.

Pøípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dìtí.

 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.