SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

OSCILLOCOCCINUM (HOMEOPAT. )..PEL 6X1GM

Kód: 3352712001132 Produktové číslo: 3352712001132 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0096704
Homeopatický pøípravek

Žádné hodnocení.
Kategorie: Homeopatika
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
226,00 Kč , plus doprava
 
OSCILLOCOCCINUM (HOMEOPAT. )..PEL 6X1GM

 

 
 
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický pøípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V pøípadì výdeje bez lékaøského pøedpisu pøípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
  
ÈEMU MUSÍTE VÌNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAÈNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT
 
Neužívejte OSCILLOCOCCINUM
jestliže jste alergický/á (pøecitlivìlý/á) na léèivé látky nebo na kteroukoli další složku pøípravku.
 
Zvláštní opatrnosti pøi užití pøípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotøebí
Pokud vám lékaø øekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) nìkterých cukrù, kontaktujte ho pøedtím, než zaènete tento pøípravek užívat.
 
Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky
 Informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.
 
Tìhotenství a kojení
Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoli lék.
 
Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù
OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost øídit nebo obsluhovat stroje.
 
Dùležité informace o nìkterých složkách pøípravku OSCILLOCOCCINUM
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.
 
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY
 
 
Žádné nežádoucí úèinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích úèinkù vyskytne v závažné míøe, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích úèinkù, které nejsou uvedeny v této pøíbalové informaci, sdìlte to prosím svému lékaøi nebo lékárníkovi.
 
JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25°C, v pùvodním vnitøním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed vlhkem.
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
 
Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabièce.
 
Léèivé pøípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat pøípravky, které již nepotøebujete. Tato opatøení pomáhají chránit životní prostøedí.
                                       
DALŠÍ INFORMACE
 
Homeopatický pøípravek bez schválených léèebných indikací.
Homeopatie je léèebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálnì øedìných a dynamizovaných úèinných látek bez dosud známých nežádoucích úèinkù.
O správném použitípøípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaøe, lékárníka èi na veøejnì pøístupné odborné informaèní službì na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
 
Co pøípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje
 
Léèivou látkou v 1 dóze s 1g perorálních globulí je:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K .................. 0,01 ml 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy.
 
Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje balení                                                             
 
Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g.
Balení obsahuje 6 dóz o 1 g.
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:                                                                                                                      
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
 
Další informace o tomto pøípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobøežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Registraèní èíslo: 93/364/92-C
 
Pøíbalová informace byla naposledy schválena 18. 11. 2010
 
*Údaje o indikacích a dávkování jsou doporuèením výrobce a nebyly schvalovány v rámci registraèního øízení.
Tento lék je volnì prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.