SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Fytofontana Aurecon peroxid drops 10 ml

Kód: 7640119230856 Produktové číslo: 7640119230856
ušní kapky zmìkèující ztvrdlý ušní maz

Žádné hodnocení.
Kategorie: Uši
Poslední kusy na skladě!
158,00 Kč , plus doprava
 
Fytofontana Aurecon peroxid drops 10 ml

Složení:

Polyethylenglycol 300; glycerin; Urea hydrogen peroxide; voda; sodium hydroxide; benzalkoniumchlorid.
 
Charakteristika:
 
Nedostateèná péèe vìnováná hygienì vnìjšího ucha mùže vést ke zhoršení prùchodnosti zvukovodu. Dùsledkem toho mùže být nejen snížení pøenosu zvuku, ale i možnost vzniku pøíznivých podmínek pro mikroorganismy, které jsou zdrojem zdravotních potíží s možnými vážnými následky.
Ušní maz je tvoøený drobnými žlázami v pokožce, která pokrývá ušní kanálek. Tento proces je dùležitý pro udržování èistoty a pomáhá ochránit ucho pøed infekcí. U vìtšiny lidí se tenká vrstva mazu samovolnì rozpadá na drobné šupinky, které se témìø nepozorovanì vytrácejí z ucha.
Avšak u nìkterých lidí se vytváøí velké množství mazu, který po nahromadìní mùže zpùsobit zablokování ucha. S postupným narùstáním zablokování se zaèínají projevovat prvotní symptomy, zvýšený pocit nepohody nebo plnosti v uchu. Je to nepøíjemné až bolestivé,  mùže to vyvolávat závratì a pokud nedojde k ošetøení, mùže dojít až k ztrátì sluchu. V tomto stádiu je potøebné odolat pokušení odstranit ušní maz použitím vatové tyèinky do uší nebo jiné podobné pomùcky. Nadmìrný ušní maz je dost rozšíøený, avšak vìtšinou se dá lehko odstranit použitím kapek na odstranìní ušního mazu. Aurecon peroxid drops ušní kapky uèinkují tak, že zmìkèují a rozkládají ušní maz na drobné èásteèky, které je možné z ucha jednoduše odstranit. V mnohých pøípadech by jejich použití mìlo zabránit potøebì použít injekèní støíkaèku.
Aurecon peroxid drops obsahuje 5% urea hydrogen peroxidu, který je úèinnou látkou. Aktivní látka pùsobí tak, že zmìkèuje ztvrdnutý ušní maz a rozkládá ho na drobné šupinky. Také obsahuje sodium hydroxide a glycerol.
Aurecon peroxid drops je èirý, hustý roztok. Má jedineènou formulaci s dvojitým úèinkem, která zmìkèuje ztvrdnutý ušní maz a jemnì uvolòuje kyslík, ulehèuje odstraòování mazu.
 
Návod na použití:
  1. Nakloòte hlavu na stranu a do zvukovodu nakapejte 3 – 5 kapek Aurecon peroxid drops.
  2. Setrvejte v této poloze 5 – 6 minut a poté dùkladnì vyèistìte ucho kapesníkem. 
Po použití si umyjte ruce.
Opakujte jednou až dvakrát dennì, jak je to potøebné, po dobu pøibližnì 3 – 4 dnù, dokud nezmizí symptomy.
 
Upozornìní:
 
Za nìjakou dobu se mùže vyskytnout doèasný pocit bublání v uchu.
Nepoužívejte kapky v pøípadì, že váš ušní bubínek je nebo byl poškozený. Nepoužívejte v pøípadì citlivosti na ingredience, v pøípadì, že trpíte závratí nebo máte jiné poruchy v souvislosti s ušima (bolest, tlak, zánìt, infekce nebo huèení v uších) nebo pokud máte v uchu nìjaký pøedmìt. V normálních pøípadech Aurecon peroxid drops nedráždí, avšak zøídkakdy se mùžou naskytnout bolestivé vedlejší úèinky, pøedevším pokud byla poškozená, nalomená nebo infikovaná citlivá vnitøní stìna ucha. Pokud máte pochybnosti nebo jste mìli v minulosti vážnìjší ušní problémy, navštivte lékaøe pøed použitím. Pøedejdìte kontaktu s oèima. V pøípadì náhodného kontaktu s oèima, okamžitì umyjte oèi vodou; vyplachujte je po dobu 10 – 15 minut, pøitom držte víèka oèí roztažená od sebe a zabraòte vniknutí pøípravku do druhého oka. Pokud se po èase použití objeví podráždìní, bolest nebo když symptomy pøetrvávají, pøerušte používání a poraïte se se svým lékaøem. Ukládejte mimo dosah a dohled dìtí.
 
Balení:
 
10 ml
 
Skladování:
 
Skladujte ve svislé poloze, mimo dosah dìtí.
Skladujte pøi teplotì do 25 ºC.
Kapky nepoužívejte po uplynutí datumu spotøeby uvedeného na obale.
 
Výrobce: Herb-Pharma AG Schweiz, Kirchgasse 3, 8001 Zürich, Switzerland
Dovozce pro ÈR: Herb-Pharma Czech, s.r.o., V Mokøinách 505/1, 147 00 Praha 4, ÈR
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.