SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Condrosulf 400 cps.60x400mg

Kód: 1477331 Produktové číslo: 7680422770106 ATC skupina: M01AX25 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0014817
Pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je urèen k léèbì degenerativních onemocnìní kloubù

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kosti a klouby
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
484,00 Kč , plus doprava
 
Condrosulf 400 cps.60x400mg

složení - (zpravidla) úèinné látky

1 tvrdá tobolka obsahuje chondroitini sulfas, natricus 400 mg.
složení - pomocné látky

Želatina, oxid titanièitý (E171), idigokarmín (E132), chinolínová žlu (E104), magnesium-stearát (E470B).
popis pøípravku

Jak pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky vypadá
Lékovou formou pøípravku jsou tvrdé želatinové tobolky, jejichž spodní èást je modrá, vrchní èást je zelená a uvnitø je bílý až témìø bílý prášek.
indikaèní skupina

Specifické antirevmatikum, antiartrotikum.
charakteristika

Co je pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky a k èemu se používá

Léèivou látkou pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky je chondroitinsulfát, který je jednou z hlavních souèástí mezibunìèné hmoty chrupavky a má charakteristickou význaènou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpeèuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky. Pøi artrotických degenerativních procesech dochází ke snižování obsahu chondroitinsulfátu v chrupavce pùsobením specifických enzymù (lytických enzymù), které vedou k degeneraci chrupavky. Následkem snížené schopnosti vázat vodu dochází pak k postupné degeneraci chrupavky a ke zhoršení funkce kloubu. Chondroitinsulfát potlaèuje aktivitu enzymù, které poškozují chrupavku, podporuje látkovou výmìnu v chrupavce a zlepšuje mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Podávání pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky vede pøívodem chondroitinsulfátu k obnovení metabolické rovnováhy základních bunìèných složek chrupavky (chondrocytù).
indikace nebo použití (parafarm.)

Pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je urèen k léèbì degenerativních onemocnìní kloubù, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyèelního (koxartrózy) mírného až støedního stupnì a artrózy kloubù prstù ruky.

Osteoartróza je onemocnìní, které zpùsobuje bolesti a funkèní omezení kloubù. Typickým pøíznakem osteoartrózy kolene je námahová bolest, která vzniká pøi chùzi a tzv. startovací bolest (ranní a po klidu vznikající ztuhlost spojená s bolestivostí). V klidu se obtíže zmenšují. U osteoartrózy kyèle mùže bolest vyzaøovat po zevní stranì stehna ke koleni nebo do køížové oblasti zad. Pacient má obtíže se ohnout, aby si zavázal tkanièky, oblékl ponožky apod. Zhoršuje se chùze, zvláštì po schodech, pacient kulhá. Jestliže je charakter bolesti odlišný od typických pøíznakù uvedených výše, vyhledejte svého lékaøe. Pokud se vaše pøíznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 mìsícù, vyhledejte svého lékaøe. Pøi výskytu klidových bolestí kloubù, otoku nebo zarudnutí kloubu, teploty èi úbytku tìlesné hmotnosti vyhledejte svého lékaøe.

U artrózy kloubù prstù ruky a pøi artróze dalších kloubù se pøed zahájením léèby poraïte se svým lékaøem.
kontraindikace

Èemu musíte vìnovat pozornost, než zaènete pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat

Neužívejte pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky:

- jestliže jste alergický/á na léèivou látku nebo na kteroukoli další složku pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky.
specielní upozornìní

Co je tøeba zvážit pøed zahájením užívání pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky:

- pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky by nemìli užívat dìti a mladiství do 18 let.

Dùležité informace o nìkterých složkách pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky

Tento pøípravek obsahuje 35 mg sodíku v 1 tobolce. Nutno vzít úvahu u pacientù na dietì s nízkým obsahem sodíku.
nežádoucí úèinky

Možné nežádoucí úèinky

Podobnì jako všechny léky, mùže mít i pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky nežádoucí úèinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky je obvykle dobøe snášen, v ojedinìlých pøípadech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nevolnost nebo nucení na zvracení), které obvykle nevedou k pøerušení léèby. Alergické reakce (napø. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zøídka.

Pøípadný výskyt nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetøujícímu lékaøi.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí úèinek, který není uveden v této pøíbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaøi nebo lékárníkovi.
interakce

Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky

Dosud není známé vzájemné pùsobení (interakce) s jinými léèivými pøípravky.

Prosím, informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.
tìhotenství a laktace

Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste tìhotná nebo kojíte, nemìla byste pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívat.
dávkování

Jak se pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky užívá

Neurèí-li lékaø jinak, obvykle se užívá pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky následovnì:

Zahajovací léèba po dobu 2 týdnù: 2krát dennì 2 tvrdé tobolky po 400 mg.

Udržovací léèba po dobu 2-3 mìsícù: 1krát dennì 2 tvrdé tobolky po 400 mg.

Po skonèení kúry se doporuèuje tøímìsíèní pøestávka a pøípadné opakování léèebné kúry.

V pøípadì, že se bìhem prvních tøí týdnù užívání nedostaví alespoò èásteèný pøíznivý úèinek (snížení bolestivosti kloubù, zlepšení funkce kloubù, zlepšení pohyblivosti) je tøeba konzultovat další užívání pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky s lékaøem.

Jestliže jste zapomnìl(a) užít Condrosulf 400, tvrdé tobolky:

Zapomenete-li užít dávku, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokraèujte dále dle doporuèeného podávání.
zpùsob použití

Pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky se užívá pøed, pøi nebo po jídle. Pacientùm se zažívacími obtížemi se doporuèuje užívání pøípravku po jídle. Tobolky se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.
pøedávkování

Jestliže jste užil(a) vìtší dávku pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky, než jste mìl(a):

Nejsou známy žádné pøípady náhodného nebo zámìrného pøedávkování. Pokud jste užil/a více pøípravku Condrosulf 400, tvrdé tobolky než je doporuèeno, mìl/a byste informovat svého lékaøe nebo lékárníka.
upozornìní (pøíbalový leták)

Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù:

Pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky neovlivòuje schopnost øídit dopravní prostøedky nebo obsluhovat stroje.

Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, nemìl/a byste tyto èinnosti vykonávat.
uchovávání (pøíbalový leták)

Jak pøípravek Condrosulf 400, tvrdé tobolky uchovávat

Uchovávejte pøi teplotì do 25 st. C.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.