SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

TANAKAN. .tbl obd 90x40mg

Kód: 3582182990630 Produktové číslo: 3582182990630 ATC skupina: N06DX02 Popis: Psychoanaleptika Kód SÚKL 0047224
Extrakt z listù jinanu dvoulaloèného

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
276,00 Kč , plus doprava
 
TANAKAN. .tbl obd 90x40mg

Pøípravek TANAKAN obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z listù jinanu dvoulaloèného. Má pøedevším úèinky: vazodilataèní v oblastí malých tepen (rozšiøuje je), rheologický (zlepšuje prùtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destièek a èervených krvinek, podporuje žilní tonus (napìtí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím pùsobí protiedémovì, zlepšuje nitrobunìèné využití glukózy a pùsobí též proti pøítomnosti tzv. volných radikálù. Pøípravek zvyšuje syntézu a uvolòování pùsobku jménem acetylcholin, jehož množství je ve stáøí sníženo.
Pøípravek je urèen pro dospìlé (pøípadnì i mladistvé) osoby.


Bez porady s lékaøem se pøípravek užívá
- pøi poruchách duševní výkonnosti tj. pøi poruchách pamìti, pozornosti a emoèní labilitì (citové nestálosti) u starších osob, zvláštì na podkladì chronické mozkové cévní nedostateènosti.
Po poradì s lékaøem se dále pøípravek užívá
- pøi demenci

- pøi poruchách periferního prokrvení a mikrocirkulace: obstrukèní choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. (claudicatio intermittens), Raynaudùv syndrom, akroparestézie, zvýšená kapilární fragilita apod.,
- pøi senzorických poruchách na základì cévní nedostateènosti (závratì, ušní šelesty jako tinnitus apod., snížení sluchu u starších osob, event. poruchy zraku podmínìné nedostateèným prokrvením sítnice).

Prosím, informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.
Vzájemné pùsobení nebývá uvádìno, je však vhodná zvýšená opatrnost u salicylátù a barbiturátù.
Nelze vylouèit interakci s pøípravky ovlivòujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivòující krevní srážlivost, poraïte se o užívání pøípravku TANAKAN se svým lékaøem.

Pøípravek se užívá pøed jídlem.

Užívání pøípravku TANAKAN v dobì tìhotenství a kojení se nedoporuèuje.

 

Obvyklé dávkování:
U poruch duševní výkonnosti:
- Dospìlé osoby užívají 1 potahovanou tabletu 3x dennì (ráno, v poledne, veèer) pøed jídlem. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.
Úèinek léèby se výraznìji projeví po 2-4 týdnech aplikace. Léèba (1 kúra) trvá obvykle 1-3 mìsíce. Pokud se Vaše pøíznaky zhorší nebo nezlepší do 3 mìsícù, vyhledejte lékaøe.


U poruch periferního prokrvení a mikrocirkulace a pøi senzorických poruchách:
- Dospìlé osoby užívají 1 potahovanou tabletu 3x dennì (ráno, v poledne, veèer) pøed jídlem. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny.
Úèinek léèby se výraznìji projeví po 2-4 týdnech aplikace. Léèba (1 kúra) trvá obvykle 1-3 mìsíce pøi pravidelných kontrolách lékaøem.

 

Pøípravek Tanakan, potahované tablety, uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v pùvodním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem a vlhkostí.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.