SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp Konopná mast Defekt 50ml

Kód: 8595218200356 Produktové číslo: 8595218200356
Konopná mast pøi poškození kùže.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Kožní problémy
Zboží není na skladě
248,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp Konopná mast Defekt 50ml

CutisHelp pøedstavuje èeskou znaèku kosmetických pøípravkù nové generace, která se zamìøuje pøedevším na péèi pøi kožních problémech a onemocnìních a která jako jediná obsahuje speciální nechemickou patentovì chránìnou metodou získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické èistoty s unikátními vlastnostmi pøi tišení kožních zánìtù a hluboké regeneraci kùže. Složení výrobkù je nadstandardnì dobøe tolerováno i nejcitlivìjší a funkènì narušenou pokožkou a je k ní zároveò maximálnì šetrné, neobsahuje žádné návykové ani halucinogenní látky.

AKTIVNÍ SLOŽKA:

Klíèovou složkou pøípravkù je pøírodní olej s vynikajícími protizánìtlivými, regeneraèními, výživovými a antibakteriálními vlastnostmi, který v kombinaci s chlorofylem a quaiazulenem vytváøí velice úèinný komplex pro rychlou a bezproblémovou regeneraci kùže. Koncentrace oleje v pøípravku je na základì lékaøských zkušeností optimalizovaná pro ideální prùbìh terapie.

DOPORUÈENÁ APLIKACE PØI:
 

  • • mechanickém (øíznutí, bodnutí, poškrábání, odøeniny, opruzeniny, kožní praskliny), chemickém (popálení, podráždìní, poleptání) nebo fyzikálním (omrzliny, popáleniny, spáleniny, dekubity/proleženiny, nedostateènì prokrvené tkánì; úèinný doplnìk péèe pøi bércových vøedech) poškození kùže

CHARAKTERISTIKA:

Vysoce intenzivní pøípravek aktivnì prostupuje skrze kompletní strukturu kùže a dodává pøedevším buòkám v zárodeèné vrstvì dùležitou výživu pro zajištìní jejich správného vývoje a funkcí v rámci regenerace poškozené kùže. Obsahuje speciální metodou získávaný, velmi èistý konopný olej, který podporuje granulaci a epitelizaci tkánì, napomáhá rychlejšímu a bezproblémovému zacelení bolestivých a traumatických míst prasklin, trhlin i dalších defektù, zároveò zabraòuje vzniku nežádoucích infekèních a degeneraèních ložisek a pøi vèasné aplikaci (tj. podkladovém ošetøení) i vzniku jizev. Mast se uplatòuje jako doplnìk k základní léèbì i jako preventivní prostøedek vzniku kožních defektù nebo jako podpùrný prostøedek v rámci pooperaèní a radioterapeutické péèe. V každé domácí lékárnièce je ideálním pomocníkem pøi spáleninách, opaøeninách, odøeninách, poøezání, popáleninách i dalších bìžných nehodách.

POUŽITÍ:

na problematická místa se mast vtírá celoplošnì kdykoliv podle potøeby po dobu trvání obtíží; zpoèátku je vhodnìjší èastìjší aplikace i nìkolikrát bìhem dne a pøedevším na noc mast je možno v tenké vrstvì natøít na sterilní krytí a obvázat, ponechat po dobu 24 hodin pùsobit a následnì znovu pøevázat (tj. tento postup opakovat) viditelný efekt pùsobení se podle druhu poškození projevuje bìhem 3-10 dní mast nemá žádná èasová ani vìková omezení; je možno ji aplikovat dlouhodobì a je vhodná i pro dìti, tìhotné a kojící ženy

DÙLEŽITÁ INFORMACE:

Doporuèujeme bezprostøednì nekombinovat aplikace produktù CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léèebným prostøedkem, nebo pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takového preparátu. Vlivem konkrétní odrùdy konopného semene se jednotlivé šarže masti mohou lišit zbarvením vzhledem k pøirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje. Složení všech produktù CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; pøípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepøirozené konzervaèní látky (napø. parabeny).
 
Veškeré receptury pøípravkù CutisHelp jsou vytváøeny týmem lékaøù a farmaceutù tak, aby vyhovovaly nároèným potøebám poškozené kùže i postižené a pøecitlivìlé pleti k základní aktivní látce, extrahovanému konopnému oleji špièkové farmaceutické kvality, se pøidávají nedráždivé, pøedevším lékopisné komponenty, což zaruèuje nadstandardní snášenlivost všech pøípravkù CutisHelp je ovìøena, úspìšnì používána a doporuèována odbornými lékaøi v rámci ambulantní, klinické i lázeòské dermatologické péèe v souèasné dobì patøí ke znaèce CutisHelp produktová øada zdravotní kosmetika a øada mimi.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.