SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

DOLGIT KRÉM. .drm crm 1x100gm/5gm

Kód: 4028352000062 Produktové číslo: 4028352000062 ATC skupina: M02AA13 Popis: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů Kód SÚKL 0075289
Dolgit krém je vysoce efektivní v lokální léèbì revmatických i nerevmatických bolestí pohybového systému

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bolest hlavy a zad
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
193,00 Kč , plus doprava
 
DOLGIT KRÉM. .drm crm 1x100gm/5gm

 Charakteristika:

Ibuprofen pùsobí proti bolesti a zánìtu. Jeho úèinek je podmínìn tlumením tvorby prostaglandinù a jiných zprostøedkovatelù, které se podílejí na vzniku a rozvoji tìchto pøíznakù. Ke zmírnìní bolesti, zmenšení otokù a znaènému zlepšení hybnosti konèetin dochází již za pùl hodiny.

Indikace:

Dolgit® krém je urèen k místní léèbì poranìní pohybového ústrojí pøi sportu nebo pøi nehodách, jako je zhmoždìní, výron, vymknutí, vykloubení a namožení svalu. Na doporuèení lékaøe se pøípravek používá k léèbì akutních èi chronických zánìtlivých a bolestivých chorobných stavù pohybového ústrojí (zánìtlivých revmatických onemocnìní kloubù a páteøe, otokù nebo zánìtù mìkkých tkání, pøiléhajících ke kloubùm, napø. tíhových váèkù (burs), šlach, šlachových pochev, vazù a kloubních pouzder, dále pøi ztuhlosti ramene, bolestech svalù, ústøelu (lumbagu)) a pøi zánìtech žil. Pøípravek je urèen pro dospìlé a dìti od 14 let.

Kontraindikace:

Dolgit® krém se nesmí používat pøi známé pøecitlivìlosti na ibuprofen, pomocné látky a jiné protizánìtlivé léky (nesteroidní antiflogistika), která se v minulosti projevila záchvaty astmatu, kopøivkou nebo rýmou. Dolgit® krém nesmí být použit na porušený kožní povrch (otevøené rány nebo kožní onemocnìní), ani na sliznice. Bìhem první a druhé tøetiny tìhotenství a v období kojení lze pøípravek použít pouze na doporuèení lékaøe. Pøi kojení se pøípravek nesmí dlouhodobì nanášet na velké plochy, v poslední tøetinì tìhotenství se pøípravek nepoužívá. Dolgit® krém není vhodný pro léèení dìtí do 14 let.

Nežádoucí úèinky:

Dolgit® krém je pøi použití na kùži obvykle dobøe snášen. Bìhem léèby mùže ojedinìle dojít k projevùm pøecitlivìlosti na nìkterou složku pøípravku, která se mùže projevit zduøením a zèervenáním kùže, pocity pálení nebo svìdìní, nìkdy i výsevy drobných pupínkù. Ve velmi vzácných pøípadech mùže dojít k rozvoji reakce z pøecitlivìlosti ve formì dušnosti vyvolané zúžením prùdušek. Pøi výskytu tìchto nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí pøerušte léèbu a poraïte se o dalším používání pøípravku s lékaøem.

Interakce:

Dosud nejsou známy interakce místnì podávaného ibuprofenu s jinými léky. Pøesto bez porady s lékaøem nenanášejte na stejná místa jiné pøípravky k zevnímu použití.

Upozornìní:

Používání krému je vhodné i pøi celkové léèbì tabletami s obsahem ibuprofenu. O vhodnosti souèasného používání pøípravku Dolgit® krém s jinými léky se poraïte s lékaøem. Jestliže se pøi poranìní pøíznaky onemocnìní do 3 dnù nezlepší, nebo se naopak zhoršují, èi se vyskytnou nežádoucí úèinky nebo nìjaké neobvyklé reakce, poraïte se o dalším používání pøípravku s lékaøem. Bez porady s lékaøem nepoužívejte pøípravek déle než 14 dní. Pøi náhodném požití pøípravku dítìtem se poraïte s lékaøem.

Dávkování a zpùsob použití:

Pokud lékaø nedoporuèí jinak, nanese se 3 až 4 krát dennì v èasových odstupech 3 až 4 hodiny na postižené místo 4 až 10 cm dlouhý proužek krému a lehce se vetøe. Podle rozhodnutí lékaøe je možno prùnik úèinnì podpoøit použitím iontoforézy. U revmatických onemocnìní délku léèby urèuje lékaø, vìtšinou postaèují 3-4 týdny, u poranìní pøi sportu nebo pøi nehodì 2 týdny. Po nanesení Dolgit® krému na postižené místo se doporuèuje omytí rukou (pokud se krém nenanášel na ruce).

Balení:

Hliníková tuba obsahující 50 g, 100 g nebo 150 g krému.

Pøed použitím si peèlivì proètìte pøíbalovou informaci.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.