SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

ACC 200. .por cps dur20x200mg

Kód: 4030855002603 Produktové číslo: 4030855002603 ATC skupina: R05CB01 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0005844
Pøípravek se užívá k léèení všech onemocnìní dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
134,00 Kč , plus doprava
 
ACC 200. .por cps dur20x200mg

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Nìmecko
Složení

Léèivá látka:
Acetylcysteinum 200 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky:
Mannitol, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid køemièitý, oxid titanièitý (E171), želatina.
Indikaèní skupina

Mukolytikum.
Charakteristika

Úèinná látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které zpùsobují vazkost hlenu. Tím podporuje vykašlávání a tlumí dráždivý kašel. Acetylcystein pùsobí také antioxidaènì, a tak podporuje obranné mechanismy organismu.
Indikace

Pøípravek se užívá k léèení všech onemocnìní dýchacích cest, která jsou provázena intenzivní tvorbou hustého vazkého hlenu.

Bez porady s lékaøem mùže být pøípravek užíván dospìlými nebo podáván dìtem od 6 let pøi onemocnìních dýchacích cest jako jsou akutní zánìt prùdušek, hrtanu, prùdušnice a chøipka a dráždivý kašel pøi nachlazení.

Na doporuèení lékaøe který urèí i dávkování a délku léèby se pøípravek užívá u chronických zánìtù prùdušek, hrtanu, prùdušnice, prùduškového astmatu, bronchiolitidy (zánìt prùdušinek), mukoviscidózy (cystická fibróza, vrozená porucha zkapalòování hlenù), rozedmy plic, bronchiektázií (rozšíøení prùdušek), pøedoperaèních a pooperaèních stavù spojených s vìtší tvorbou vazkého hlenu v dýchacích cestách a pøi léèbì zánìtu hrtanu, akutní i chronické sinusitidy (zánìt vedlejších nosních dutin) a otitis media (zánìt støedního ucha) s výpotkem.

Pøípravek je vhodný pro dospìlé a dìti starší než 6 let.
Kontraindikace

Pøípravek nesmí být užíván pøi pøecitlivìlosti na acetylcystein nebo pomocné látky pøípravku.

V tìhotenství a v období kojení mùže být pøípravek užíván jen jsou-li pro to zvl᚝ závažné dùvody a na doporuèení lékaøe.

Pro vysoký obsah léèivé látky by nemìl být pøípravek podáván dìtem do 6 let.
Nežádoucí úèinky

Ojedinìle se mùže vyskytnout pálení žáhy, nucení na zvracení, zvracení, prùjem, zánìt sliznice v ústech, bolesti hlavy, huèení v uších. Zcela výjimeènì by se mohly projevit alergické reakce jako svìdìní, kopøivka, kožní vyrážka, dušnost (pøedevším u astmatikù se zvýšenou citlivostí prùdušek na rùzná podráždìní), zrychlení srdeèní frekvence a pokles krevního tlaku, pøípadnì i krvácení, které však nemusí být vyvoláno acetylcysteinem.

Pøi pøípadném výskytu nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání pøípravku poraïte s lékaøem.
Interakce

Úèinky pøípravku ACC 200 a úèinky jiných souèasnì užívaných lékù se mohou navzájem ovlivòovat. Váš lékaø by proto mìl být informován o všech lécích, které v souèasné dobì užíváte, nebo které zaènete užívat a to na lékaøský pøedpis i bez nìj. Než zaènete souèasnì s užíváním pøípravku ACC 200 užívat nìjaký volnì prodejný lék, poraïte se se svým ošetøujícím lékaøem.

Pøi souèasném užívání ACC 200 a antitusik (léky tišící kašel) mùže pro snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpeènému zadržení vytvoøeného hlenu v dýchacích cestách. Pro souèasné užívání ACC 200 a antitusik proto musí být zvl᚝ závažné dùvody a antitusika mohou být užívána souèasnì s ACC 200 pouze na pøímé doporuèení lékaøe.

ACC 200 a pøípravky s obsahem antibiotika tetracyklinu (neplatí pro doxycyklin) je nutno užívat oddìlenì s intervalem alespoò 2 hodin.

Pøi souèasném užívání ACC 200 a pøípravkù s nitroglycerinem mùže dojít k zesílenému rozšiøování cév a ke zbrždìní shlukování krevních destièek.
Dávkování a zpùsob použití

Pokud lékaø neurèí jinak, užívá se ACC 200 obvykle v následujících dávkách:
Dospìlí a mládež od 14 let: 3krát dennì 1 tobolku (tj. 3krát 200 mg acetylcysteinu).
Dìti mezi 6-14 lety: 2krát dennì 1 tobolku (tj. 2krát 200 mg acetylcysteinu).

Délka léèby u støednì tìžkých onemocnìní je 6 dní, u závažnìjších pøípadù dva týdny.

U mukoviscidózy a dalších onemocnìní, u nichž je ACC 200 užíván pouze na doporuèení lékaøe, stanoví dávkování a délku léèby lékaø individuálnì podle typu, závažnosti a prùbìhu onemocnìní. U chronických onemocnìní mùže užívání pøípravku trvat i nìkolik mìsícù.

Tobolky se užívají po jídle, nerozkousané a zapíjejí se trochou tekutiny.
Upozornìní

O vhodnosti souèasného užívání (podávání dítìti) ACC 200 a jiných lékù se poraïte s lékaøem.

Úèinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením pøíjmu tekutin.

Úèinek ACC 200 se projeví po 1-2 dnech užívání.

Jestliže se pøíznaky onemocnìní do 5 dnù (u dìtí do 3 dnù) nezlepší, nebo se naopak zhoršují, nebo se projeví nežádoucí úèinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraïte se o dalším užívání pøípravku s lékaøem. V žádném pøípadì však bez porady s lékaøem neužívejte pøípravek déle než 14 dní.

Pøi pøedávkování nebo náhodném požití tobolek dítìtem se poraïte s lékaøem.
Varování

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Uchovávání

Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
Uchovávejte pøi teplotì do 30 °C, v pùvodním obalu, aby byl léèivý pøípravek chránìn pøed vlhkostí.
Balení

20, 50 nebo 100 tobolek.

Další informace o tomto pøípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com

Datum poslední revize: 25.3.2009.
datum zpracování
25.3.2009 (è.j. 10664/2005)
datum aktualizace
2003/07/30/V
2006/11/08/V
2008/09/03/X
2009/03/25/M
 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.