SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Aescin-Teva por. tbl. flm.30x20mg

Kód: 2045848 Produktové číslo: 8592387017150 ATC skupina: C05CX Popis: Vazoprotektiva, venofarmaka Kód SÚKL 0107806
Pøípravek se užívá k léèení místních otokù a zánìtù, pøedevším poúrazových a pooperaèních, k léèbì a pøedcházení vzniku rozsáhlých pooperaèních podlitin, k léèbì žilních onemocnìní dolních konèetin a zánìtù šlachových pochev.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Žíly a cévy
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
112,00 Kč , plus doprava
 
Aescin-Teva por. tbl. flm.30x20mg

Escin alfa pùsobí proti otokùm a zánìtùm. Normalizuje propustnost stìn vláseènic, omezuje vznik pooperaèních otokù, urychluje vstøebávání poúrazových podlitin a zmenšuje pravdìpodobnost jejich vzniku po operacích a usnadòuje vyprazdòování køeèových žil u pacientù s poruchami žil dolních konèetin.

Indikace

Pøípravek se užívá k léèení místních otokù a zánìtù, pøedevším poúrazových a pooperaèních, k léèbì a pøedcházení vzniku rozsáhlých pooperaèních podlitin, k léèbì žilních onemocnìní dolních konèetin a zánìtù šlachových pochev. Také se užívá k léèení bolestivých syndromù páteøe s projevy útisku míšních nervových koøenù (poruchy „plotének“, ústøel, ischias, bolestivé napìtí v šíji ).

Pøípravek mohou užívat dìti od 3 let vìku i dospìlí.

Kontraindikace

Pøípravek nesmí být užíván pøi pøecitlivìlosti na nìkterou z jeho složek, pøi tìžších poruchách funkce ledvin, nemocnými s otoky, které vznikly v dùsledku onemocnìní srdce, ledvin nebo jater a dále v prvních tøech mìsících tìhotenství. Od ètvrtého mìsíce tìhotenství a v období kojení mùže být pøípravek užíván jen ze zvl᚝ závažných dùvodù a na výslovné doporuèení lékaøe.

Nežádoucí úèinky

Ojedinìle se mohou vyskytovat nevolnost a zvracení, návaly horka, zrychlení srdeèní frekvence a mírné svìdìní pokožky, pøípadnì alergické kožní reakce (vyrážky, svìdìní), snížení krevního tlaku. Tyto nežádoucí úèinky bývají pøechodné a obvykle samy vymizí. Pøesto se pøi jejich pøípadném výskytu nebo pøi výskytu jiných neobvyklých reakcí poraïte o dalším užívání pøípravku s lékaøem.

Interakce

 

Úèinky pøípravku Aescin-Teva a úèinky jiných lékù se mohou navzájem ovlivòovat. Váš lékaø má být proto informován o všech lécích, které v souèasné dobì užíváte nebo které zaènete užívat, a to na lékaøský pøedpis i bez nìj. Jestliže vám jiný lékaø bude pøedepisovat nebo doporuèovat nìjaký další lék, informujte ho, že již užíváte pøípravek Aescin-Teva. Než zaènete souèasnì s užíváním pøípravku Aescin-Teva užívat nìjaký volnì prodejný lék, poraïte se se svým ošetøujícím lékaøem.

Aescin-Teva mùže zvýšit pùsobení lékù, které snižují srážlivost krve.

Aescin-Teva mùže rovnìž zesílit toxické pùsobení nìkterých lékù (napø. aminoglykosidových antibiotik) na ledviny.

Neurèí-li lékaø jinak, obvykle užívají:

dospìlí zpoèátku 3krát dennì 2 enterosolventní tablety, pøi udržovací léèbì vìtšinou postaèí užívat 1 potahovaná tableta 3krát dennì

dìtem od 3 let se podává 2-3krát dennì 1 enterosolventní tableta

Tablety se užívají po jídle a zapíjejí se sklenicí vody.

 

 

Dávkování a zpùsob použití

 

Charakteristika

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.