SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

IBALGIN 400 POR TBL FLM 24X400MG

Kód: 8594739204829 Produktové číslo: 8594739204829 ATC skupina: M01AE01 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0100013
pøípravek pro tlumení bolesti rùzného pùvodu a pro snižování horeèky

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bolest hlavy a zad
Zboží není na skladě
54,00 Kč , plus doprava
 
IBALGIN 400 POR TBL FLM 24X400MG

Ibuprofen zmíròuje bolest a zánìt rùzného pùvodu. Ibuprofen rovnìž tlumí horeèku, která provází napø. nemoci z nachlazení.

Pøípravek Ibalgin 400 se užívá napø. pøi bolesti hlavy, zubù, zad, pøi bolestivé menstruaci, pøi bolesti svalù a kloubù provázející chøipková onemocnìní, pøi poranìní mìkkých tkání jako je pohmoždìní a podvrtnutí.

Dále se Ibalgin 400 užívá pøi horeènatých stavech pøi chøipkových onemocnìních a jako doplòková léèba horeènatých stavù pøi jiných onemocnìních.

V pøípadì zánìtlivých a degenerativních onemocnìní kloubù a páteøe (artritidì a artróze) nebo mìkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se pøípravek používá pouze na doporuèení lékaøe.

Pøípravek je vzhledem k množství léèivé látky v jedné tabletì urèen pro dospìlé a dospívající nad 12 let. Pro dìti ve vìku 6-12 let je vhodný pøípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu (Ibalgin 200), dìtem do 6 let vìku je urèen ibuprofen v suspenzi (Ibalgin sus).

Neužívejte pøípravek Ibalgin 400
  • jestliže jste alergický/á (pøecitlivìlý/á) na ibuprofen (léèivá látka pøípravku Ibalgin 400) nebo na nìkterou pomocnou látku pøípravku a pøi pøecitlivìlosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo nìkteré jiné nesteroidní protizánìtlivé léky, projevující se jako prùduškové astma nebo kopøivka; 
  • jestliže máte aktivní nebo opakující se vøed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, pøi krvácení nebo prodìravení v zažívacím traktu zpùsobených nesteroidními protizánìtlivými léky v minulosti; 
  • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou srážlivosti krevní; 
  • jestliže máte závažné srdeèní selhání.

Pøípravek nesmí užívat ženy v tøetím trimestru tìhotenství.

Zvláštní opatrnosti pøi použití pøípravku Ibalgin 400 je zapotøebí, pokud trpíte tìžší poruchou ledvin nebo jater.
Doporuèené dávkování pøi bolestech, pøi horeènatých onemocnìních:
Dospìlí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400 3krát dennì, a to 1 potahovanou tabletu jednorázovì nebo podle potøeby, nejvýše 3 potahované tablety dennì. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejménì 4 hodiny.
Pokud bolesti nebo horeèka pøi léèbì pøípravkem Ibalgin 400 po 3-5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraïte se o dalším postupu s lékaøem Bez porady s lékaøem neužívejte pøípravek déle než 7 dnù.

Doporuèené dávkování pøi léèbì zánìtlivých a degenerativních onemocnìní kloubù a páteøe nebo mimokloubního revmatismu

Pøípravek se u tìchto onemocnìní užívá na doporuèení lékaøe, který stanoví i dávkování.

Dávkování:   Dospìlí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát dennì. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejménì 4 hodiny. Úèinek tablet mùžete podpoøit nanesením krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (napø. klouby, svaly, šlachy, záda).
Pokud se pøi léèení revmatických onemocnìní, nedostaví v prùbìhu jednoho až dvou týdnù zlepšení, poraïte se s lékaøem o dalším postupu.
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostateèným množstvím tekutiny. Jestliže se bìhem léèby objeví zažívací obtíže, lék užívejte bìhem jídla nebo jej zapijte mlékem.
uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v pùvodním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem a vlhkostí.
 
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.