SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

AMBROBENE 7.5MG/ ML. .sol 1x100ml

Kód: 4030096456203 Produktové číslo: 4030096456203 ATC skupina: R05CB06 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0094920
Usnadòuje vykašlávání a zmíròuje kašel.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Merckle GmbH
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
90,00 Kč , plus doprava
 
AMBROBENE 7.5MG/ ML. .sol 1x100ml

1. Co je Ambrobene a k èemu se používá 

Ambrobene je expektorans s mukolytickým úèinkem, vyvolává zvýšenou tvorbu hlenu a zároveò jej
zøeïuje, podporuje pohyb øasinek a tím èistí sliznici dýchacích cest, zvyšuje její odolnost proti
infekci.
Ambrobene se užívá pøi akutních a chronických onemocnìních dýchacích cest spojených s obtížným
vykašláváním, infekèních onemocnìních dýchacích cest, pøi akutních a chronických zánìtech
vedlejších nosních dutin. Ambrobene je možno podávat dìtem i dospìlým.
 
2. Èemu musíte vìnovat pozornost, než zaènete Ambrobene užívat 
 
Neužívejte Ambrobene: 
  • jestliže jste pøecitlivìlý(á) na léèivou látku nebo na kteroukoliv další složku pøípravku.
Zvláštní opatrnosti pøi použití Ambrobene je zapotøebí: 
  • jestliže trpíte akutní formou vøedové choroby žaludku a dvanácterníku. 
Užívání pøípravku Ambrobene s jídlem a pitím: 
Pøípravek se užívá po jídle a zapíjí se dostateèným množstvím tekutiny, což významnì pøispívá
k jeho úèinku. Pro inhalaci roztoku doporuèujeme používat ultrazvukový inhalátor a roztok øedit
v pomìru 1:1 napø. fyziologickým roztokem. Odmìrka je souèástí balení sirupu a roztoku.
Tìhotenství 
Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoliv lék. Jestliže jste
tìhotná, užívejte pøípravek pouze s vìdomím lékaøe. 
Kojení 
Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoliv lék. Pokud kojíte,
poraïte se pøed užíváním pøípravku se svým lékaøem.
Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù: 
Pøípravek Ambrobene neovlivòuje pozornost pøi øízení dopravních prostøedkù a obsluze strojù.
Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky: 
Úèinky pøípravku Ambrobene a jiných pøípravkù souèasnì užívaných se mohou navzájem
ovlivòovat. Prosím, informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu. Látky tlumící
kašel (napø. kodein) brání vykašlání hlenu, který se po podání Ambrobene tvoøí ve vìtší míøe, proto
je neužívejte souèasnì. Užívání Ambrobene s nìkterými antibiotiky vede k vyšší koncentraci
antibiotika v plicní tkáni.
 
3. Jak se Ambrobene užívá 
Vždy užívejte pøípravek pøesnì podle pokynù svého lékaøe. Pokud si nejste jistý(á), poraïte se se
svým lékaøem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování je následující: 
Ambrobene 15 mg/5 ml sirup 
Dospìlí: první 2-3 dny 3krát 10 ml dennì, dále 2krát 10 ml nebo 3krát 5 ml dennì. 
Dìti:    
0-2 roky: 2krát 2,5 ml dennì 
2-5 let: 3krát 2,5 ml dennì 
5-12 let: 2-3krát 5 ml dennì. 
Ambrobene 7,5 mg/ml roztok 
Dospìlí: první 2-3 dny 3krát 4 ml dennì, dále 2krát 4 ml nebo 3krát 2 ml dennì. 
Dìti:    
0-2 roky: 2krát 1 ml dennì 
2-5 let: 3krát 1 ml dennì 
5-12 let: 2-3krát 2 ml dennì.
Inhalace:
dospìlí a dìti nad 5 let: 1-2krát 2-3 ml dennì 
dìti do 5 let: 1-2krát 2 ml dennì. 
Ambrobene 30 mg tablety 
Dospìlí: první 2-3 dny 3krát 1 tabletu dennì, dále 2krát 1 nebo 3krát 1/2 tablety dennì. 
Dìti: od 5-12 let: 2-3krát 1 tabletu dennì. 
Bìžným doprovodným jevem pøi užívání pøípravku Ambrobene je zvýšená tvorba hlenu v prvních
2-3 dnech. Inhalace, zejména u dìtí, má vždy probíhat pod lékaøským dohledem. Obvyklá doba
léèby pøípravkem Ambrobene je 7-10 dní.
Jestliže jste užil(a) více pøípravku Ambrobene, než jste mìl(a): 
Poraïte se se svým lékaøem.
Jestliže jste zapomnìl(a) užít pravidelnou dávku Ambrobene: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
 
4. Možné nežádoucí úèinky 
Podobnì jako všechny léky, mùže mít i Ambrobene nežádoucí úèinky. Bìhem užívání pøípravku
Ambrobene se mùže projevit slabost, bolest hlavy, žaludeèní obtíže, prùjem a zvracení, kožní
vyrážka. 
Pøípadný výskyt tìchto nežádoucích úèinkù oznamte ošetøujícímu lékaøi. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí úèinek, který není uveden v této pøíbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaøi nebo lékárníkovi
 
5. Uchovávání pøípravku Ambrobene
Ambrobene 15 mg/5 ml sirup: Sirup uchovávejte tak, aby teplota neklesla pod 8 st. C. 
Ambrobene 7,5 mg/ml roztok: Roztok uchovávejte pøi teplotì do 25 st. C. 
Ambrobene 30 mg tablety: Tablety uchovávejte tak, aby byly chránìny pøed svìtlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu. 
Datum poslední revize textu
30.6.2004
Velikost balení
100 ml sirupu, 40 a 100 ml roztoku, 20 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
6. Další informace 
Další informace o tomto pøípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
ratiopharm CZ s.r.o.
Bìlehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.