SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

AMBROBENE 7.5MG/ ML. .sol 1x40ml

Kód: 4030096457972 Produktové číslo: 4030096457972 ATC skupina: R05CB06 Popis: Léčiva proti nachlazení a kašli Kód SÚKL 0094919
Ambroxol, léèivá látka pøípravku Ambrobene, patøí do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým pùsobením usnadòuje vykašlávání a zmíròuje kašel.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Merckle GmbH
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
63,00 Kč , plus doprava
 
AMBROBENE 7.5MG/ ML. .sol 1x40ml

1. CO JE AMBROBENE A K ÈEMU SE POUŽÍVÁ

Ambroxol, léèivá látka pøípravku Ambrobene, patøí do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým pùsobením usnadòuje vykašlávání a zmíròuje kašel.

Ambrobene se užívá pøi akutních a chronických onemocnìních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekèních onemocnìních dýchacích cest, pøi akutních a chronických zánìtech vedlejších nosních dutin.

Pøípravek Ambrobene ve formì sirupu a roztoku je urèen k léèbì dìtí (vèetnì kojencù), mladistvých a dospìlých. Pøípravek Ambrobene ve formì tablet je urèen pro dìti od 5 let, mladistvé a dospìlé.
2. ÈEMU MUSÍTE VÌNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAÈNETE AMBROBENE UŽÍVAT
Neužívejte Ambrobene

* Jestliže jste alergický/á (pøecitlivìlý/á) na léèivou látku nebo na kteroukoli další složku pøípravku.

Zvláštní opatrnosti pøi použití pøípravku Ambrobene je zapotøebí

* Pøi porušené bronchomotorice a vìtším nahromadìní hlenu.
* Jestliže máte akutní vøedovou chorobu žaludku a dvanáctníku.
* Pøi omezené funkci ledvin nebo pøi tìžkém onemocnìní jater.

Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky

Prosím, informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.

S pøípravkem Ambrobene se mohou ovlivòovat následující léky:

* antibiotika, napø. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
* látky tlumící kašel, napø. kodein.

Užívání pøípravku Ambrobene s jídlem a pitím

Sirup se užívá pøi jídle nebo po jídle a zapíjí se dostateèným množstvím tekutiny. Roztok se užívá pøi jídle nebo po jídle, zøedìný vodou, èajem, ovocnou šávou nebo mlékem a zapíjí se dostateèným množstvím tekutiny. Tablety se užívají pøi jídle nebo po jídle, vcelku, pùlené nebo rozdrcené na lžièce a zapíjejí se dostateèným množstvím tekutiny. Úèinnost pøípravku je podpoøena pøívodem tekutin.
Tìhotenství a kojení

Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoliv lék.

O použití pøípravku Ambrobene v tìhotenství a bìhem kojení rozhodne lékaø.
Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù

Ambrobene nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost øídit nebo obsluhovat stroje.
Dùležité informace o nìkterých složkách pøípravku Ambrobene

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup obsahuje 42 g sorbitolu ve 100 sirupu. Pøi užití podle doporuèeného dávkování obsahuje každá dávka do 4,2 g sorbitolu. Pøípravek je nevhodný pro pacienty s vrozenou nesnášenlivostí fruktosy. Mùže zpùsobit žaludeèní nevolnost a prùjem.

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok obsahuje kyselinu chlorovodíkovou 25% v množství 0,6 mg. Pøi inhalaci u pacientù s hyperreaktivitou dýchacích cest mùže dojít k vyvolání bronchokonstrikce (zúžení bronchù).

Ambrobene 30 mg, tablety obsahuje monohydrát laktosy. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí nìkterých cukrù, poraïte se s lékaøem døíve, než zaènete pøípravek užívat.
3. JAK SE AMBROBENE UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ambrobene pøesnì podle pokynù svého lékaøe. Pokud si nejste jistý/á, poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování je následující:

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup
Dìti 0-2 roky: 2x dennì 2,5 ml.
Dìti 2-5 let: 3x dennì 2,5 ml.
Dìti 5-12 let: 2-3x dennì 5 ml.
Dìti nad 12 let a dospìlí: první 2-3 dny 3x dennì 10 ml, dále 2x 10 ml nebo 3x 5 ml.

Odmìrka je souèástí balení.

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok
Dìti 0-2 roky: 2x dennì 1 ml.
Dìti 2-5 let: 3x dennì 1 ml.
Dìti 5-12 let: 2-3x dennì 2 ml.
Dìti nad 12 let a dospìlí: první 2-3 dny 3x dennì 4 ml, dále 2x 4 ml nebo 3x 2 ml.

Odmìrka je souèástí balení.

Inhalace
Dìti do 5 let: 1-2x dennì 2 ml.
Dìti nad 5 let a dospìlí: 1-2x dennì 2-3 ml.

Inhalace, zejména u dìtí, má vždy probíhat pod lékaøským dohledem. Pro inhalaci je vhodné roztok naøedit v pomìru 1:1 napø. fyziologickým roztokem. Pacient má bìhem inhalace dýchat normálnì, hluboké vdechování mùže dráždit ke kašli. Roztok se pøed inhalací doporuèuje ohøát na tìlesnou teplotu. Pacienti s astmatem by pøed inhalací mìli užít bronchodilatans (lék rozšiøující prùdušky), a to v inhalaèní formì 30 minut a v perorální formì nejménì 60 minut pøed vlastní inhalací. Vhodný inhalaèní pøístroj je napø. ultrazvukový nebo kompresorový (s výjimkou inhalátoru s rozprašováním parou).

Ambrobene 30 mg, tablety
Dìti 5-12 let: 2-3x dennì 1 tablety.
Dìti nad 12 let a dospìlí: první 2-3 dny 3x dennì 1 tabletu, dále 2x 1 nebo 3x 1 tablety.
Jestliže jste užil(a) více pøípravku Ambrobene, než jste mìl(a)

Nebo pøi náhodném požití pøípravku dítìtem, kontaktujte neprodlenì svého lékaøe nebo nejbližší zdravotnické zaøízení. Vezmìte s sebou tuto pøíbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékaø vìdìl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomnìl(a) užít pravidelnou dávku pøípravku Ambrobene

Užijte ji hned, jak si vzpomenete. Nezdvojujte však následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto pøípravku, zeptejte se svého lékaøe nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY

Podobnì jako všechny léky, mùže mít i Ambrobene nežádoucí úèinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ambrobene je vìtšinou dobøe snášen. Vzácnì byly hlášeny mírné nežádoucí úèinky na horní èást trávicího systému (zejména pálení žáhy, nechutenství, pøíležitostnì nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání. Ojedinìle se mohou vyskytovat alergické reakce, zejména kožní vyrážky. Výjimeènì byly popsány pøípady závažných reakcí anafylaktického typu, avšak jejich pøíèinná souvislost s podáváním ambroxolu nebyla plnì prokázána, protože u nìkterých z tìchto osob byla souèasnì zjištìna pøecitlivìlost k jiným látkám.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úèinkù vyskytne v závažné míøe, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích úèinkù, které nejsou uvedeny v této pøíbalové informaci, prosím, sdìlte to svému lékaøi nebo lékárníkovi.
5. JAK AMBROBENE UCHOVÁVAT

Ambrobene 15 mg/5 ml, sirup
Uchovávejte pøi teplotì vyšší než 8 ŽC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného mìsíce.

Ambrobene 7,5 mg/ml, roztok
Uchovávejte pøi teplotì do 25 ŽC.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného mìsíce.

Ambrobene 30 mg, tablety
Tento léèivý pøípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí
Pøípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného mìsíce.

Léèivé pøípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat pøípravky, které již nepotøebujete. Tato opatøení pomáhají chránit životní prostøedí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Ambrobene obsahuje

Léèivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 5 ml sirupu nebo 7,5 mg v 1 ml roztoku nebo 30 mg v 1 tabletì.
Pomocnými látkami v sirupu jsou krystalizující sorbitol 70%, propylenglykol, malinové aroma, dihydrát sodné soli sacharinu, èištìná voda.
Pomocnými látkami v roztoku jsou kalium-sorbát, kyselina chlorovodíková 25%, èištìná voda.
Pomocnými látkami v tabletách jsou monohydrát laktosy, kukuøièný škrob, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid køemièitý.
Jak Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrobene 15 mg/5 ml je èirá, bezbarvá až lehce nažloutlá tekutina s malinovou vùní. Balení obsahuje 100 ml sirupu.
Ambrobene 7,5 mg/ml je èirý, bezbarvý roztok bez zápachu. Balení obsahuje 40 nebo 100 ml roztoku. Na trhu nemusí být obì velikosti balení.
Ambrobene 30 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s pùlící rýhou na jedné stranì. Balení obsahuje 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Ulm, Nìmecko
Výrobce

Merckle GmbH, Blaubeuren, Nìmecko

Další informace o tomto pøípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
ratiopharm CZ s.r.o.
Bìlehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz

Tato pøíbalová informace byla naposledy schválena: 10.12.2008.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.