SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

SARIDON. .por tbl nob 20

Kód: 3534510003413 Produktové číslo: 3534510003413 ATC skupina: N02BE51 Popis: Analgetika Kód SÚKL 0042888
Saridon je analgetikum s rychlým nástupem úèinku urèené speciálnì na bolesti hlavy.

Žádné hodnocení.
Výrobce: Bayer s.r.o.
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
181,00 Kč , plus doprava
 
SARIDON. .por tbl nob 20

Složení:

Paracetamolum 250 mg, propyphenazonum 150 mg, coffeinum 50 mg
Pomocné látky: Mikrokrystalická celulóza, hydroxypropylmetylcelulóza, kukuøièný škrob, mastek, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid køemièitý, formaldehyd-kasein

Indikaèní skupina: Analgetikum-antipyretikum

Charakteristika:

Saridon® je kombinace analgetických a antipyretických léèivých látek s malým množstvím kofeinu. Tyto látky jsou peèlivì vyváženy, aby pomohly od bolestí a snižovaly horeèku.

Indikace:

Saridon® pomáhá pøi bolestech hlavy a zubù, migrénì, neuralgiích, revmatických bolestech a pøi menstruaèních obtížích. Tlumí bolest po operaèních zákrocích a pomáhá pøi bolestech a horeèce doprovázejících nachlazení a chøipku.

Kontraindikace:

Pøecitlivìlost na deriváty propyphenazonu, pyrazolinu a paracetamolu.
Saridon® nesmíte užívat, jestliže máte vážnì poškozena játra nebo ledviny a nebo trpíte chudokrevností.
Jste-li tìhotná nebo kojíte, neužívejte Saridon® èi jiná analgetika bez porady s lékaøem.
Máte-li astma, trpíte-li chronickým nachlazením nebo chronickou kopøivkou, jste-li pøecitlivìlý(á) k jiným analgetikùm nebo antirevmatickým lékùm, mìl(a) byste užívat Saridon® pouze po poradì s lékaøem. Neužívejte Saridon® souèasnì s alkoholem a pøi potížích souvisejících s nadmìrným užíváním alkoholu.

Nežádoucí úèinky:

Pøíležitostnì byly pozorovány alergické reakce (vyrážka na kùži, kopøivka). Jestliže je zpozorujete u sebe, pøerušte užívání pøípravku Saridon®. U citlivých jedincù byly velice zøídka pozorovány potíže dýchací a obìhového systému. Jestliže zpozorujete takovéto úèinky, pøerušte užívání a urychlenì vyhledejte lékaøe.
Užíváte-li Saridon®, nebo jiná analgetika obsahující paracetamol dlouhodobì a ve vysokých dávkách, mùže dojít k poškození nebo k selhání ledvin.

Interakce:

Po dobu užívání pøípravku Saridon®, stejnì tak jako u ostatních analgetik, nesmí pacient požívat alkohol. Sdìlte lékaøi nebo lékárníkovi, trpíte-li jinými nemocemi èi alergiemi, nebo užíváte-li jiné léky (vèetnì volnì prodejných). Informujte lékaøe pøi pøedpisu jakýchkoli dalších lékù, že užíváte Saridon®.

Dávkování a zpùsob použití:

Dospìlí: jednotlivá dávka 1-2 tablety
Mladiství (12-16 let): jednotlivá dávka 1 tableta
V pøípadì potøeby lze užít jednotlivou dávku v prùbìhu 24 hodin až tøikrát. Tablety je tøeba zapít dostateèným množstvím vody nebo jiné tekutiny a pokud možno po jídle.
Dodržujte dávkování uvedené v této pøíbalové informaci nebo dávkování doporuèené lékaøem!
Saridon® nemùže být podáván dìtem do 12 let.

Upozornìní:

Neužívejte vyšší dávku než je uvedena v této pøíbalové informaci. Stejnì jako jiná analgetika nesmíte užívat Saridon® pravidelnì delší dobu.
Delší dobu užívání mùže povolit pouze Váš ošetøující lékaø.
Trpíte-li bolestí nebo máte-li horeèku více jak týden, navštivte Vašeho lékaøe.
Pøi pøedávkování nebo požití vìtšího množství pøípravku dítìtem je nutné poradit se s lékaøem.

Uchovávání:

Uchovávejte pøi teplotì do 30oC.

Varování:

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu!
Doba použitelnosti a èíslo šarže jsou vyraženy ve sváru blistru.
Pøípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.

Balení: 10, 20 tablet

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.