SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CORYZALIA. .DRG 40

Kód: 3352713156862 Produktové číslo: 3352712001293 ATC skupina: V12 Popis: Homeopatika (česká atc skupina) Kód SÚKL 0097941
Homeopatický pøípravek

Žádné hodnocení.
Výrobce: Boiron CZ, s.r.o.
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
185,00 Kč , plus doprava
 
CORYZALIA. .DRG 40
 
CORYZALIA je homeopatický pøípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V pøípadì výdeje bez lékaøského pøedpisu pøípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
 
ÈEMU MUSÍTE VÌNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAÈNETE PØÍPRAVEK CORYZALIA UŽÍVAT
 
Neužívejte pøípravek CORYZALIA
jestliže jste alergický/á (pøecitlivìlý/á) na léèivé látky nebo na kteroukoli další složku pøípravku.
 
Zvláštní opatrnosti pøi užití pøípravku CORYZALIA je zapotøebí
Pokud vám lékaø øekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) nìkterých cukrù, kontaktujte ho pøedtím, než zaènete tento pøípravek užívat.
 
Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky
 Informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.
 
Tìhotenství a kojení
Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoli lék.
 
Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù
CORYZALIA nemá žádný vliv na schopnost øídit nebo obsluhovat stroje.
 
Dùležité informace o nìkterých složkách pøípravku CORYZALIA
Obsahuje sacharózu.
 
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY
 
 
Žádné nežádoucí úèinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích úèinkù vyskytne v závažné míøe, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích úèinkù, které nejsou uvedeny v této pøíbalové informaci, sdìlte to prosím svému lékaøi nebo lékárníkovi.
 
JAK PØÍPRAVEK CORYZALIA UCHOVÁVAT
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25°C v blistru v krabièce, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem a vlhkostí.
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.
 
Neužívejte pøípravek CORYZALIA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabièce.
 
Léèivé pøípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat pøípravky, které již nepotøebujete. Tato opatøení pomáhají chránit životní prostøedí.
                                       
DALŠÍ INFORMACE
 
Homeopatický pøípravek bez schválených léèebných indikací.
Homeopatie je léèebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálnì øedìných a dynamizovaných úèinných látek bez dosud známých nežádoucích úèinkù.
O správném použitípøípravku CORYZALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaøe, lékárníka èi na veøejnì pøístupné odborné informaèní službì na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.
 
Co pøípravek CORYZALIA obsahuje
 
Léèivými látkami jsou:
Allium cepa 3 CH                                                            0,333 mg
Belladonna 3 CH                                                             0,333 mg
Sabadilla 3 CH                                                                  0,333 mg
Kalium bichromicum 3 CH                                           0,333 mg
Gelsemium 3 CH                                                             0,333 mg
Pulsatilla 3 CH                                                                  0,333 mg
 
Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.
 
Jak CORYZALIA vypadá a co obsahuje balení                                                                              
 
Obalené tablety.
Balení obsahuje 40 obalených tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci:                                                                                                                                          
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.
 
Další informace o tomto pøípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobøežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Registraèní èíslo: 93/106/93-C
 
Pøíbalová informace byla naposledy schválena 24.11.2010.
 
*Údaje o indikacích jsou doporuèením výrobce a nebyly schvalovány v rámci registraèního øízení.
 
Tento lék je volnì prodejný a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.