SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Lactulosa Biomedica por. sir.1x250ml 50%

Kód: 8594002390921 Produktové číslo: 8594002390921 ATC skupina: A06AD11 Popis: Léčiva proti zácpě Kód SÚKL 0017190
Pøípravek je úèinné projímadlo, které pùsobí místnì v tlustém støevu a nevstøebává se.

Žádné hodnocení.
Zboží není na skladě
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
137,00 Kč , plus doprava
 
Lactulosa Biomedica por. sir.1x250ml 50%
Složení
 
Lactulosi solutio 50% (Lactulosum 66,7 g ve 100 ml sirupu)
 
Indikaèní skupina
 
Digestivum (støevní regulans), laxativum.
 
Charakteristika
 
Pøípravek je úèinné projímadlo, které pùsobí místnì v tlustém støevu a nevstøebává se. Zvyšuje kyselost støevního obsahu, snižuje tvorbu amoniaku a dusiènanù, zpùsobuje zmìknutí stolice. 
Nenarušuje fyziologickou èinnost støev.
 
TERAPEUTICKÉ indikace
 
Pøípravek se užívá pøi chronické zácpì zpùsobené pøedevším porušením vyprazdòovacího reflexu vlivem špatných návykù. Na doporuèení lékaøe se pøípravek užívá pøi portosystémové encefalopatii (poruchách centrálního nervového systému, které doprovázejí poškození jater); dále se užívá pro urychlení støevní pasáže pøi rentgenovém vyšetøení a ke zkrácení doby vyluèování salmonel pøi onemocnìní tyfem, paratyfem a jinými salmonelózami a pøi léèbì bacilonosièù salmonel.

Pøípravek je vhodný pro dospìlé i dìti, dìtem se podává pouze na doporuèení lékaøe, pro podání dìtem do jednoho roku musí být zvl᚝ závažné dùvody.
 
Kontraindikace
 
Pøípravek se nesmí užívat pøi neprùchodnosti støev a pøi známé pøecitlivìlosti na laktulózu. Protože obsahuje menší množství laktózy a galaktózy, nesmí se užívat pøi nesnášenlivosti laktózy a pøi galaktosemii (vzácné závažné dìdièné onemocnìní, pøi nìmž je vylouèena mléèná strava).
 
Nežádoucí úèinky
 
U nìkterých pacientù na zaèátku léèby vyvolává køeèe v bøiše a plynatost, které v prùbìhu léèby obvykle rychle mizí. Pøi nadmìrnì vysoké dávce se objeví prùjem, který lze snadno upravit snížením dávky.

Pøípadný výskyt nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetøujícímu lékaøi.
 
Interakce
 
Úèinky pøípravku Lactulosa Biomedicasirup a jiných lékù se mohou navzájem ovlivòovat. Váš lékaø má být proto informován o všech lécích, které v souèasné dobì užíváte nebo které zaènete užívat, a to na lékaøský pøedpis i bez nìj.

Jestliže Vám jiný lékaø bude pøedepisovat nebo doporuèovat nìjaký další lék, informujte ho, že již užíváte pøípravek Lactulosa Biomedicasirup. Než zaènete souèasnì s užíváním pøípravku Lactulosa Biomedica sirup užívat nìjaký volnì prodejný lék, poraïte se se svým ošetøujícím lékaøem.
 
Dávkování
 
Obvyklé dávky pøi zácpì:

Dávkování se upravuje podle individuální odezvy pacienta, obvykle se zaèíná s vyšší dávkou, která se po tøech dnech snižuje.

Dospìlí užívají zpoèátku 1-3 polévkové lžíce dennì, dlouhodobì 2-5 kávových lžièek dennì.

Dìti od 7 do 15 let zpoèátku 1 polévkovou lžíci, pak 1-2 kávové lžièky dennì.

Dìti od 1 do 6 let 1-2 kávové lžièky dennì.

Dìti do 1 roku 1/2-1 kávovou lžièku dennì.

Pøi nedostateèném úèinku lze dávku zvyšovat. Po dosažení léèebného úèinku se podává pøimìøenì snížená udržovací dávka.

Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.

Jaterní onemocnìní (užívání pøípravku doporuèuje lékaø):

Dávkování urèuje lékaø, dodržujte pøesnì jeho pokyny!

Zpravidla se užívá 30-90 ml (2-6 polévkových lžic) dennì, rozdìlenì ve 3 dávkách po hlavních jídlech; obvykle se léèba zaèíná nižšími dávkami a postupnì se zvyšuje na optimální dávku, pøi které dochází dennì ke 2-3 mìkkým stolicím; pøi vzniku prùjmu se dávkování pøimìøenì sníží.

U dìtí se dávkování obvykle snižuje na polovinu.

Salmonelózy (užívání pøípravku doporuèuje lékaø):

Dávkování urèuje lékaø, dodržujte pøesnì jeho pokyny!

V prvním cyklu léèení dospìlí užívají po dobu 10-12 dní 3krát dennì 1 polévkovou lžíci. Po 7denní pøestávce se v 2. cyklu léèení užívá opìt po dobu 10-12 dní 3krát dennì 1 polévková lžíce. Pokud je nutný 3. cyklus, pak se po 7denní pøestávce užívají 3krát dennì 2 polévkové lžíce.

Dìtem se podává pøípravek rovnìž až ve 3 cyklech v dávkách podle vìku:

- od 7 do 15 let až 3 polévkové lžíce dennì,

- od 1 do 6 let až 5 kávových lžièek dennì,

- do 1 roku až 3 kávové lžièky dennì.
 
Zpùsob použití
 
Sirup se podává s vodou, èajem nebo ovocnou šávou.
 
Upozornìní
 
U diabetických pacientù je tøeba uvážit, že pøípravek obsahuje menší množství volné galaktózy (max. 12 g ve 100 ml) a laktózy (max. 8 g ve 100 ml). Pøi dávkování obvyklém pøi zácpì nepøedstavuje toto množství cukrù pro diabetiky riziko. Obsah galaktózy a laktózy je však tøeba vzít v úvahu pøi jaterních onemocnìních, kde se používají vyšší dávky.

Bìhem léèby je nutný dostateèný pøívod tekutin.

Bez porady s lékaøem neužívejte pøípravek déle než 2 týdny, zácpa mùže být pøíznakem jiného závažného onemocnìní.

Ojedinìlé neúmyslné pøekroèení dávky nepùsobí problémy. Pøi vyšším pøekroèení dávky nebo i pøi podezøení na nì, zvláštì u dìtí, je nutné poradit se s lékaøem.
 
Uchovávání
 
Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C, v pùvodní, dobøe uzavøené lahvi, aby byl pøípravek chránìný pøed svìtlem a vzdušnou vlhkostí. Chraòte pøed mrazem.
 
Varování
 
Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.

Pøípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dìtí!
 
Balení
 
250 ml nebo 500 ml sirupu ve sklenìné lahvi
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.