SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

Aurecon Plus ušní svíčky

Kód: 7640119230245 Produktové číslo: 7640119230245
pøípravek pro èištìní uší pøi nadmìrné tvorbì ušního mazu

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
Aurecon Plus ušní svíčky

Složení:

Bavlna, vèelí vosk, parafín, plastová ochranná vložka Aurecon system.
 
Charakteristika:
 
Lidské ucho (Auris) je párový smyslový orgán sluchu a rovnováhy tvoøený vnìjším, støedním a vnitøním uchem. Vnìjší zvukovody se prùbìžnì zaplòují ušním mazem. Pøi nadmìrné tvorbì ušního mazu, který mùže být pøíèinou mnohých obtíží jako huèení, pískání, šum, nerovnováha ušního tlaku a pocit zalehnutých uší, tento maz tuhne a snižuje sluchová vjem. V dùsledku nesprávného èištìní, nesprávnou metodou se ušní maz tlaèí stále hloubìji do ucha. Mùže se však lehce odstranit pomocí ušní svíèky AURECON plus®. Jsou to bavlnìné trubièky napuštìné smìsí vèelího vosku a parafínu. Teplo vytvoøené hoøením svíèky zmìkèuje nahromadìný maz a vytvoøený podtlak ho komínovým efektem vysaje. Zároveò dochází k vyrovnávání tlaku pøes Eustachovu trubici v celé oblasti hlavy a krku. Tepelný vliv pozitivnì ovlivòuje zablokované toky energie v meridiánech. Meridiány jsou energetická vedení, jejichž úlohou je pøeprava a rozvádìní životní energie v organismu èlovìka. Po zapálení vzniká uvnitø svíèky mlha, která proudí smìrem dolù dovnitø ucha. Tato mlha pøepravuje úèinné látky svíèky do celého ušního ústrojí.
 
Teplo ze svíèky prohøívá i mikrosystém ušního laloku a tak pùsobí na reflexní zóny, které touto stimulací pøíznivì ovlivòují prùbìh onemocnìní z prochladnutí. Upravuje èistící pùsobení lymfatické drenáže ucha.
 
Ušní svíèky AURECON plus® mùže mít pøíznivý úèinek napø. pøi bolestech v uších, dlouhotrvajících bolestech uší a hlavy, pøi mírných formách zánìtu støedního ucha, svrbení v uchu, huèení v uších, pøi pocitu tlaku v uších a hlavì, migrénì, akutní a chronické rýmì, poruchách èichu, zánìtu mandlí, podráždìnosti a stresových symptomech jako dùsledek vegetativních poruch, nedostateèném prokrvení ucha, energetickém posílení pøi nedoslýchavosti, lokální a reflexní aktivaci látkového a lymfatického obìhu, stimulaci energetického toku, celkovém posílení imunitního systému organismu.
 
Ušní svíèky AURECON plus® se nemají používat v pøípadì, pod byla už svíèka použitá (by jen trochu) a zapálená. Svíèky budou funkèní pouze v pøípadì, že se použijí v pùvodním, zachovalém stavu.
 
Z dùvodu vìtší bezpeènosti je do ušních svíèek zabudovaná plastová ochranná vložka Aurecon system, která zvyšuje bezpeènost a úèinnost ušních svíèek. Ochranná vložka Aurecon system vyluèuje pøípadné vniknutí cizích látek do ušního ústrojí.
 
Zpráva o této praktice pøišla do Evropy z Asie a ze Severní Ameriky. Indiáni „Hopi“, národ s velkými zkušenostmi s pøírodní medicínou, od nepamìti používa tyto ušní svíèky. Susanna Von-Tobar odbornice na pøírodní medicínu ve svém rukopisu datovaném Frankfurt 1656 popsala trychtýø z voskové látky, který se zapálí a používá se pøi ušních problémech.
 
Oznaèení CE, kterým jsou oznaèeny ušní svíèky Aurecon plus® zaruèuje shodu s bezpeènostními požadavky stanovenými smìrnicí CEE 93/42 pøijatá v EU.
 
Návod k použití:
  1. Nasuòte pøiložený papírový kroužek na svíèku a zapalte ji na širší konci.
  2. Položte hlavu do vodorovné polohy a zasuòte svíèku užším plastovým koncem do ucha. Dbejte na správnou polohu svíèky. Svíèka musí být ve svislé poloze, aby nebyla naklonìná na boku.
  3. Jakmile svíèka dohoøí do 2/3, což musí být vždy nad papírovým kroužkem, vyjmìte ji a uhaste v pøipravené sklenici vody. Hoøení trvá 6-7 minut. Optimální délka ušní svíèky Aurecon plus® byla pøi výzkumech stanovena na cca. 20 cm ±10%  a s prùmìrem na horním konci cca. 20 mm. S tìmito rozmìry se dosáhne po zapálení správná rovnováha hoøení.
 
 
Èistìní se provádí v obou uších, postupnì, pøi aplikaci dochází k vyrovnání tlaku pøes Eustachovu trubici v celé oblasti hlavy a krku.
Doporuèujeme provádìt èistìní preventivnì 1x mìsíènì. Preventivní kùra by se mìla vykonat 3 po sobì následující dny.
Pøípravek je urèen všem, kteøí chtìjí vykonat vnitøní èištìní ucha nebo chtìjí odstranit z ucha pøekážející vodu po koupání v moøi nebo bazénu. Pøípravek mùže být prospìšný pro osoby, které pracují v prašném prostøedí, pro osoby trpící tlakem v uších po cestování v letadle nebo pobytu na horách.
 
Ušní svíèky AURECON plus® nemají stejný tvar, protože jsou vyrábìny ruènì.
 
Nežádoucí úèinky:
 
Nejsou známé. Pøípravek se nedoporuèujeme používat pøi perforaci ušního bubínku a alergii na obsažené látky. Pøed aplikací je tøeba se poradit s lékaøem v pøípadì jakékoliv patologie ucha nebo pøetrvávajícího ušního mazu.
 
Upozornìní:
 
Svíèku používejte zásadnì za pomoci druhé osoby!
Pøi hoøení dbejte na bezpeènost!
Nepoužívejte pøi ušních onemocnìní!
Nepoužívat v místech vystavených prùvanu, pøítomnosti plynu nebo hoølavých látek, nevystavujte zdrojùm tepla!
Nepožívat u dìtí mladších šesti let!
Èistìní uší dìtí vykonávejte vždy za pøítomnosti dospìlé osoby!
Pøi použití svíèky si chraòte vlasy ruèníkem!
Svíèku netlaète hluboko do ucha!
 
Balení:
 
Dvì ušní svíèky, papírový kroužek.
 
Skladování:
 
AURECON plus® skladujete na suchém místì, pøi pokojové teplotì. Uchovávejte mimo dosah dìtí.
 
Doba použitelnosti:
 
5 rokù od data výroby.
 
Výrobce: Herb-Pharma AG Schweiz, Kirchgasse 3, 8001 Zürich, Switzerland
Distributor pro ÈR: Herb-Pharma Czech, s.r.o., Praha, Èeská republika
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.