SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Favea Panthenol forte tbl.30

Kód: 8595067108537 Produktové číslo: 8595067108537
pøípravek je vhodný pøi pocitech vysušení sliznic, souèasnì pøispívá ke snížení únavy a vyèerpání

Žádné hodnocení.
Poslední kusy na skladě!
Produkt je zařazen do skupiny potravních doplňků bez schválených léčivých účinků. Nejedná se o lék. Nenahrazuje pestrou stravu. Dodržujte doporučené denní dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
183,00 Kč , plus doprava
(6,10 Kč/1 kus)
 
Favea Panthenol forte tbl.30

Doporuèené použití:

  • zvlhèuje sliznici dutiny ústní a nosohltanu
  • obzvláštì vhodný v období chøipek a nachlazení, nebo pøi zvýšené zatìži hlasivek
  • pøi chrapotu, zejména pro všechny, kdo intenzivnì namáhají mluvidla – moderátory, zpìváky, uèitele,
  • díky pomeranèové pøíchuti jsou tablety pøi rozpouštìní v ústech velmi pøíjemné a vyvolávají pocit osvìžení.
Složení a úèinky
Panthenol tablety jsou zpracovány špièkovou technologií mikronizace, a tím je výraznì zlepšena jejich biologická úèinnost a stabilita a jsou vytvoøeny podmínky pro rychlý úèinek.
Když se øekne panthenol, tak si naprostá vìtšina z nás pøedstaví krém nebo pìnu, kterou si mažeme na pokožku pøi popáleninách èi po slunìní. Ale co naše vnitøní pokožka, èili sliznice? Ty musí èasto odolávat mnohem agresivnìjšímu prostøedí, než jsou sluneèní paprsky. Jen si vzpomeòte, když vás pálí v krku pøi nachlazení. Vše je v jednom ohni. Co s tím? Ideální volbou je právì využití „ krému“ pro sliznice. Jen s tím rozdílem, že tento „krém“ je ve formì cucacích tablet. Ano, dopøejte si šetrnou péèi o vaši vnitøní pokožku. Obzvláštì sliznice v dutinì ústní a krku si zaslouží vaši pozornost. Vždy zdravé sliznice jsou vizitkou našeho zdravotního stavu a funkèní imunity. Doporuèujeme 3x dennì nechat v ústech volnì rozpustit tabletu panthenolu. Díky mikronzaci se úèinná látka velmi dobøe rozpouští a mùže rychle pùsobit.
Vitamín B5 neboli kyselina pantothenová patøí mezi ve vodì rozpustné vitamíny øady B. V potravinových doplòcích se èasto vyskytuje také panthenol nebo od nìj odvozený dexpanthenol, který se v tìle rychle pøemìní na kyselinu pantothenovou. Ta je pøítomna ve všech tìlesných tkáních jako souèást velmi dùležitého koenzymu A, který se zúèastòuje biologicky dùležitých reakcí pøi metabolismu cukrù a tukù. Kromì toho je tento vitamín dùležitý pro tvorbu mastných kyselin, steroidních látek, porfyrinù, dalších látek našem v tìle. Jako složka enzymù se vitamín B5 úèastní metabolických procesù, tj. získávání energie z jednotlivých základních složek potravy (tuky, cukry, bílkoviny), tvorby cholesterolu a steroidních hormonù. Pøemìna mnoha lékù v játrech a likvidace toxinù vyžaduje rovnìž pøítomnost kyseliny pantothenové. Vitamín B5 je také zodpovìdný za snížení míry únavy a vyèerpání
 
Vážnìjší nedostatek vitamínu B5 se vyskytuje pomìrnì zøídka (napø. u pacientù s podvýživou, pøi mentální anorexii). Jeho nedostatek se projevuje jako únava, ospalost, bolest hlavy, potíže s trávením, necitlivost a brnìní v rukou a nohou. Experimentálnì byla zjištìna chudokrevnost, poškození nadledvin, hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), poruchy dechu a køeèe, poškození nervové soustavy.
 
Lokálnì se panthenol používá na urychlení hojení ran nebo povrchových poškození kùže, pøi popáleninách.

Dávkování:    Podle potøeby, nejvýše však 3 tablety dennì, rozpouštìt pozvolna v ústech.
 
Upozornìní:   Nedoporuèuje se pøekraèovat doporuèené denní množství. Výrobek není urèen k diagnóze, léèení nebo prevenci jakékoliv nemoci, ani jako náhrada pestré stravy. Ukládejte na suchém a chladném místì mimo dosah dìtí.
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.