SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Domů /

Fytofontana Aurecon usni sprej Junior 30 ml

Kód: 7640119230450 Produktové číslo: 7640119230450
kombinace léèivých rostlin blahodárnì pùsobící na zdraví ucha a snižující možnost vzniku zánìtù.

Žádné hodnocení.
Produkt již není v prodeji
Fytofontana Aurecon usni sprej Junior 30 ml

Složení:

Voda, extrakt z netøesku støešního, extrakt z heømánku, extrakt ze slézu maurského, aloe vera extrakt, benzalkonium chlorid.
 
Charakteristika:
 
Nedostateèná péèe vìnováná hygienì vnìjšího ucha mùže vést ke zhoršení prùchodnosti zvukovodu. Dùsledkem toho mùže být nejen snížení pøenosu zvuku, ale i možnost vzniku pøíznivých podmínek pro mikroorganismy, které jsou zdrojem zdravotních potíží s možnými vážnými následky.
Ušní maz je velmi hustá fyziologická substance, která je vyluèována mazovými žlázami po celé délce vnìjšího zvukovodu. Za normálních podmínek ušní maz zabezpeèuje ochranu ušních kanálkù proti rùzným infekcím tím, že se roztéká po vnìjší stranì vnitøního zvukovodu. V pøípadech, kdy se ušního mazu tvoøí pøíliš mnoho, anebo pøi nedostateèné hygienì mùže docházet k nahromadìní ušního mazu, nazýváme ho zátkou ušního mazu. Tato zátka mùže poškozovat správné fungování ucha a mùže zpùsobit svrbìní ucha, huèení v uších a snížení slyšitelnosti.
V pøípadì, že se tvoøí pøíliš velké množství ušního mazu, je potøebné dodržovat pravidelnou hygienu vnìjšího zvukovodu a to používáním neagresivních prostøedkù.
Aurecon Dìtský Ušní sprej je pøírodní produkt, který obsahuje extrakt z netøesku, heømánku, slézu a aloe vera extraktu. Tento roztok øedí a rozpouští ušní maz a pomáhá pøi jeho odstranìní pøirozenou cestou. Aurecon Dìtský Ušní sprej odstraòuje pøebyteèný ušní maz, prach a jiné neèistoty velmi jemným zpùsobem a je prevencí vzniku ušní zátky.
 
Použití pøípravku se doporuèuje v následujících pøípadech:
  • snižuje možnost vzniku zánìtu støedního ucha a rýmy, posilòuje nervy
  • nahrazuje používání vatových tyèinek, protože jejich nesprávné používání mùže poranit ucho a mùže být pøíèinou akumulace ušního mazu na pozadí kanálku vnìjšího zvukovodu
  • slouží jako prevence proti vnìjšímu zápachu ucha, v dùsledku namoèení ušního mazu vodou z bazénù
  • pøípravek je urèený pro dìti, zvláštì pro ty, kterým se tvoøí tzv. suchý ušní maz
 Vhodnými doplòky k AURECON Dìtskému Ušnímu spreji jsou další pøípravky, které pomáhají v péèi o hygienu ucha. Jsou to pøípravky AURECON drops ušní kapky a AURECON ušní svíèky, které pøedstavují novou etapu v hygienické péèi o vnìjší ucho. Ulehèují a zdokonalují èištìní vnìjšího zvukovodu tím, že omezují usazování nadbyteèného ušního mazu a následnì se maz z ucha lépe odstraòuje. Doporuèuje se jejich používání 10 – 15 minut pøed použitím AURECON Dìtského Ušního spreje.
 
Pøípravek je vybavený ochranným nástavcem na konci aplikátoru, který zabraòuje, aby aplikátor zasahoval pøíliš hluboko do ucha.
 
Návod na použití:
  • vsunete aplikátor AURECON Ušního spreje do ucha a vstøíknìte 1-2 vstøíknutí do každé dírky,   1 – 2x dennì, pøièemž pøidržujte vstøikovaè pøi vstupu do ucha
  • nakloòte hlavu mírnì na stranu, èím zabezpeèíte vtékání kapaliny do ucha
  • v pøípadì potøeby aplikaci opakujte
  • po každém použití opláchnìte nástavec vlažnou vodou
 Jakmile by se u Vás vyskytly jakékoliv problémy ucha, nepodceòujte je a neodkladnì navštivte lékaøe.
 
Upozornìní:
 
Pro zabezpeèení pøíjemné aplikace pøípravku AURECON Dìtský Ušní sprej je potøeba, aby se skladoval a používal pøi pokojové teplotì.
Pøípravek je urèený pro pravidelnou hygienu, ne na léèení!
Nepoužívejte v pøípadì onemocnìní sluchového orgánu, pøi perforaci ušního bubínku, anebo v pøípadì, že se v uchu nachází nìjaké cizí tìloso!
Nástavec nevkládejte pøíliš hluboko do ucha, abyste si ho nepoškodili nebo nepodráždili!
Pøípadné jiné zabarvení pøípravku a jemné usazeniny jsou zapøíèinìny rostlinnými složkami, které pøípravek obsahuje a žádným zpùsobem neovlivòují kvalitu výrobku.
Zabraòte vniknutí do oèí.
 
Balení
 
30 ml
 
Skladování:
 
Skladujte v originálním balení pøi pokojové teplotì.
Kapky nepoužívejte po uplynutí data spotøeby uvedeného na obale.
Skladujte mimo dosah dìtí.
 
Výrobce: Herb-Pharma AG Schweiz, Kirchgasse 3, 8001 Zürich, Switzerland
Dovozce pro ÈR: Herb-Pharma Czech, s.r.o., V Mokøinách 505, 147 00 Praha 4, ÈR
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.