SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
S tímto zbožím kupují
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

Aspirin-C por. tbl. eff.20

Kód: 8590322000441 Produktové číslo: 8590322000441 ATC skupina: N02BA51 Popis: Analgetika Kód SÚKL 0046214
Aspirin C pomáhá pøi nachlazení a projevech chøipky snížením teploty a úlevou od bolesti.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bolest hlavy a zad
Poslední kusy na skladě!
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
293,00 Kč , plus doprava
 
Aspirin-C por. tbl. eff.20

Složení:

1 šumivá tableta obsahuje:
Léèivé látky: Acidum acetylsalicylicum 400 mg, Acidum ascorbicum 240 mg
Pomocné látky: dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhlièitan sodný, monohydrát kyseliny citronové, uhlièitan sodný

Indikaèní skupina: Analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum

Charakteristika:

Kyselina acetylsalicylová snižuje tvorbu prostaglandinù (fyziologicky úèinných slouèenin, které se podílejí na vzniku zánìtu), a tím pùsobí proti bolesti, snižuje horeèku a potlaèuje zánìty.
Acidum ascorbicum (vitamin C) podporuje obranyschopnost organismu pøi chøipce a nachlazení.

Indikace:

Pøípravek mohou užívat dospìlí pøi mírných až støednì silných bolestech, (napø. bolestech hlavy, zubù, svalù, kloubù nebo pøi menstruaèních bolestech), pøi horeèce. Pøi nachlazení nebo chøipce k symptomatické úlevì od bolesti a horeèky.
Pouze na doporuèení lékaøe užívají pøípravek dospìlí pøi zánìtlivém kloubním onemocnìní.
V prùbìhu horeènatého onemocnìní nepodávat dìtem a mladistvým do 16 let.

Kontraindikace:

Pøípravek se nesmí užívat pøi: 

 • žaludeèních a dvanácterníkových vøedech,
 • zvýšené krvácivosti,
 • pøecitlivìlosti na kyselinu acetylsalicylovou, jiné salicyláty nebo pomocné látky,
 • astmatu, který se vyskytl po požití salicylátù, nebo látek s podobným úèinkem, zejména u nesteroidních protizánìtlivých lékù, 
 • kombinaci s metotrexátem pøi dávce 15 mg týdnì èi vyšší (Viz. Interakce), 
 • v poslední tøetinì tìhotenství
 • pøi vìku do 16 let a souèasnì probíhajícím horeènatém onemocnìní

Pouze ze zvl᚝ závažných dùvodù a na doporuèení lékaøe se užívá pøi pøecitlivìlosti na jiné protizánìtlivé a protirevmatické látky, pøi souèasné léèbì látkami snižujícími srážení krve (napø. kumarinovými deriváty), pøi chronických nebo opakujících se žaludeèních nebo dvanáctníkových obtížích, pøi poškození ledvin a pøi tìžkém poškození jater, v první a druhé tøetinì tìhotenství a bìhem kojení (pouze v nízkých dávkách).

Nežádoucí úèinky:

Trávicí soustava
Bolesti bøicha, pálení žáhy, nevolnost, zvracení.
Krvácení do žaludku a støev, které mùže vést k chudokrevnosti z nedostatku železa.
Žaludeèní a dvanácterníkové vøedy a perforace.
Byly popsány ojedinìlé pøípady poruchy funkce jater.
Centrální nervový systém
Závratì, pískání v uších, které obvykle svìdèí o pøedávkování.
Cévní soustava
Vzhledem k vlivu na krevní srážlivost mùže být acetylsalicylová kyselina spojována se zvýšeným rizikem krvácení.
Pøecitlivìlost
Napø. kopøivka, kožní reakce, anafylaktické reakce, astma.
O pøípadném výskytu popsaných nežádoucích úèinkù nebo jiných neobvyklých reakcí je nutné informovat lékaøe.

Interakce:

Úèinky pøípravku Aspirin C a úèinky jiných souèasnì podávaných léèiv se mohou vzájemnì ovlivòovat. Prosím informujte svého lékaøe nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.

Kyselina acetylsalicylová ovlivòuje úèinek následujících léèivých pøípravkù:

 • zvyšuje úèinky metotrexátu,
 • zvyšuje riziko krvácení pøi souèasném užití antikoagulancií (léky snižující krevní srážlivost, napø. kumarin, heparin), - zvyšuje riziko vzniku vøedù a krvácení do trávicí soustavy pøi užití dalších nesteroidních protizánìtlivých léèiv se salicyláty užívaných ve vyšších dávkách (≥ 3g dennì),
 • snižuje úèinek urikosurik (léky podporující vyluèování kyseliny moèové)
 • zvyšuje obsah digoxinu v krvi,
 • zvyšuje hypoglykemický efekt u antidiabetik, (napø. inzulínu, sulfonyl- moèoviny),
 • zvyšuje riziko krvácení u trombolytik (léky k rozpouštìní krevních sraženin),
 • snižuje glomerulární filtraci u souèasného užití diuretik a ACE inhibitorù, snížení obsahu salicylátù v krvi pøi kortikosteroidní léèbì, 
 • zvyšuje toxicitu valproové kyseliny,
 • zvýšené poškození žaludeèní a støevní sliznice pøi užití alkoholu.

Dávkování:

Dospìlí: Jednotlivá dávka 1 až 2 šumivé tablety (400 až 800 mg) mùže být opakována v intervalech 4-8 hodin.
Maximální denní dávka, která nesmí být pøekroèena, je 10 šumivých tablet.

Dìti: Dìti smí užívat kyselinu acetylsalicylivou pouze po doporuèení lékaøem. Dávkování vždy urèí lékaø.

Pøi podání kyseliny acetylsalicylové dìtem v prùbìhu horeènatého onemocnìní hrozí vznik Reyova syndromu (Viz. Upozornìní)

Zpùsob použití:

Šumivou tabletu rozpuste ve sklenici vody a vypijte. Neužívejte nalaèno.

Upozornìní:

O vhodnosti souèasného užívání pøípravku Aspirin C s jinými pøípravky proti bolesti, zánìtu nebo nachlazení se poraïte s lékaøem nebo lékárníkem.
Pacienti s astmatem nebo zduøením nosní sliznice (nosní polypy) by se mìli pøed užitím tohoto pøípravku poradit s lékaøem.
Aspirin snižuje shlukování krevních destièek a tím mùže vést ke zvýšené krvácivosti napø. pøi a po chirurgických zákrocích nebo úrazech.

Dìti mohou užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze po doporuèení lékaøem. Dávkování vždy urèí lékaø.
U dìtí a mladistvých do 16 let s virovým onemocnìním (napø. chøipka nebo chøipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje velmi vzácného, život ohrožujícího Reyova syndromu. Pøíznaky se mohou objevit buï bìhem nemoci nebo (nejèastìji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznìní akutních pøíznakù onemocnìní. Mùže se jednat o: vytrvalé zvracení, prùjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, ospalost, neteènost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podráždìné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, køeèe, delirium. Pokud se u dítìte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených pøíznakù, je tøeba neprodlenì vyhledat lékaøe Jestliže dojde bìhem delšího podávání Aspirin tablet u žen k zjištìní tìhotenství, je tøeba o tom uvìdomit lékaøe, který rozhodne, jaké je riziko a pøínos další léèby. V souèasné dobì není známo, zda Aspirin na poèátku tìhotenství poškozuje vývoj plodu u èlovìka. U zvíøat, pokud se užívají dávky znaènì pøekraèující maximální doporuèené terapeutické dávky, mùže dojít k potratùm, úmrtím plodu nebo k rùzným druhùm malformací.
Ve tøetím trimestru tìhotenství se Aspirin nesmí podávat pro možnost poškození matky i plodu a prodloužení tìhotenství.
Salicyláty a jejich metabolity pøecházejí v malých množstvích do mléka.
Protože po krátkodobém použití nebyly pozorovány nepøíznivé úèinky na kojence, není obvykle nutné pøerušit kojení. Avšak pøi pravidelném užívání vysokých dávek má být kojení pøerušeno vèas.
Pøípravek patøí do skupiny lékù ( nesteroidních antirevmatik), které mohou omezit plodnost u žen. Tento efekt je vratný a zmizí po ukonèení terapie. Nicménì nebyla prokázána žádná pøíèinná souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a tímto efektem.
Bez porady s lékaøem se nemají užívat další pøípravky obsahující vitamin C.
Pøípravek obsahuje sodík (467 mg), který je škodlivý pro pacienty s dietou s omezením sodíku.
Pøi léèbì tímto pøípravkem nepijte alkoholické nápoje.
Bez doporuèení lékaøe neužívejte déle než 3-5 dní. Nedojde-li ke zmírnìní horeèky èi bolesti do 3 dnù, poraïte se o dalším postupu s lékaøem.

Pøedávkování u starších pacientù a pøedevším dìtí (terapeutické pøedávkování nebo èasté náhodné pøedávkování) mùže mít fatální následky.

PØÍZNAKY PØEDÁVKOVÁNÍ

Mírné pøedávkování:
Pískání v uších, pocit poškození sluchu, bolest hlavy, závra a mentální zmatenost jsou pozorovány v pøípadì pøedávkování a mohou být upraveny snížením dávky.

Tìžké pøedávkování:
Horeèka, zrychlené dýchání, poruchy vìdomí,obìhové selhání, výrazný pokles krevního cukru.
Pøi podezøení na pøedávkování nebo náhodném požití pøípravku dítìtem se ihned poraïte s lékaøem.

Varování:

Pøípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí!

Balení: 10, 20 šumivých tablet

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.