SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

CutisHelp Konopný krém při lupénce 100ml

Kód: 8595218200417 Produktové číslo: 8595218200417
Urèeno pro úèinnou péèi pøi projevech lupénky/psoriázy.

Žádné hodnocení.
Kategorie: Tìlová kosmetika
Zboží není na skladě
246,00 Kč , plus doprava
 
CutisHelp Konopný krém při lupénce 100ml

CutisHelp pøedstavuje èeskou znaèku kosmetických pøípravkù nové generace, která se zamìøuje pøedevším na péèi pøi kožních problémech a onemocnìních a která jako jediná obsahuje speciální nechemickou patentovì chránìnou metodou získávaný olej ze semen technického konopí vysoké farmaceutické èistoty s unikátními vlastnostmi pøi tišení kožních zánìtù a hluboké regeneraci kùže. Složení výrobkù je nadstandardnì dobøe tolerováno i nejcitlivìjší a funkènì narušenou pokožkou a je k ní zároveò maximálnì šetrné, neobsahuje žádné návykové ani halucinogenní látky. Cílem péèe je úleva od nepøíjemných kožních obtíží a zlepšení kvality života psoriatikù.

AKTIVNÍ SLOŽKA:

Klíèovou složkou pøípravkù je pøírodní olej s vynikajícími protizánìtlivými, regeneraèními, výživovými a antibakteriálními vlastnostmi. Koncentrace oleje v pøípravku je na základì lékaøských zkušeností optimalizovaná pro ideální prùbìh a pro pokožku pøíjemný prùbìh zklidòujícího a regeneraèního procesu.

DOPORUÈENÁ APLIKACE PØI:

  • projevech lupénky/psoriázy

CHARAKTERISTIKA:

Vysoce úèinný pøípravek pro zklidnìní a regeneraci kùže pøi projevech lupénky je urèen pøedevším pro intenzivní ošetøení bìhem noci; pøi zhoršeném stavu je doporuèeno jej aplikovat i bìhem dne. Pøíjemnì zvláèòuje a dodává buòkám pøedevším v zárodeèné vrstvì kùže potøebnou výživu pro zajištìní jejich správného vývoje a funkcí. Vytváøí na povrchu kùže ochrannou vrstvu, která podporuje obnovu vodní rovnováhy (sekundárnì hydratuje) a pøirozené kožní bariéry. Mast pøispívá k rychlému odstranìní bolestivých prasklin, výraznému zklidnìní, vyhlazení kùže a úspìšnému udržení dlouhodobého bezproblémového stavu; pravidelnou aplikací je možno dosáhnout výrazného zlepšení celkového stavu a vzhledu kùže. Mast je bez omezení urèena k použití i pro dìti, tìhotné a kojící ženy.

POUŽITÍ:

  • pøi zhoršených stavech vtírejte alespoò dva- až tøikrát dennì mast LUPÉNKA, pro noèní ošetøení použijte opìt mast; v pøípadì nutnosti je možno bìhem dne použít i krém LUPÉNKA, který nezanechává mastný film pøi zklidnìných stavech aplikujte alespoò dvakrát dennì krém LUPÉNKA a na noc ošetøete pokožku mastí i po celkovém zklidnìní obtíží doporuèujeme pokožku nadále celoplošnì ošetøovat, zejména po koupeli tìlovým balzámem a problematiètìjší místa alespoò jednou dennì aplikovat krém LUPÉNKA

V každém stádiu onemocnìní doporuèujeme pro dosažení maximálního efektu celkovou péèi doplnit o konopnou koupel BALNEA a následnì do kùže celoplošnì vetøít konopný tìlový balzám. Pro šetrnou bìžnou hygienu je urèena konopná mycí emulze FLUID, na problematická místa ve vlasové èásti je urèen konopný šampon LUPÉNKA-SEBOREA. Použití tìchto pøípravkù CutisHelp nemá žádná èasová omezení, je možno je aplikovat dlouhodobì.

DÙLEŽITÁ INFORMACE:

Doporuèujeme bezprostøednì nekombinovat aplikace produktù CutisHelp s dalším kosmetickým nebo léèebným prostøedkem, nebo pùsobení extrahovaného konopného oleje zesiluje úèinek všech látek takového preparátu. Vlivem konkrétní odrùdy konopného semene se jednotlivé šarže krému i masti mohou lišit zbarvením vzhledem k pøirozeným vlastnostem extrahovaného konopného oleje. Složení všech produktù CutisHelp odpovídá farmaceutickým zvyklostem; pøípravky jsou nezávisle testovány Státním zdravotním ústavem v Praze a neobsahují žádné nepøirozené konzervaèní látky (napø. parabeny).
Veškeré receptury pøípravkù CutisHelp jsou vytváøeny týmem lékaøù a farmaceutù tak, aby vyhovovaly nároèným potøebám poškozené kùže i postižené a pøecitlivìlé pleti k základní aktivní látce, extrahovanému konopnému oleji špièkové farmaceutické kvality, se pøidávají nedráždivé, pøedevším lékopisné komponenty, což zaruèuje nadstandardní snášenlivost všech pøípravkù cílem ošetøení je zlepšení a udržení dobrého stavu pleti bez vedlejší zátìže organismu CutisHelp je ovìøena, úspìšnì používána a doporuèována odbornými lékaøi v rámci ambulantní, klinické i lázeòské dermatologické péèe v souèasné dobì patøí ke znaèce CutisHelp produktová øada zdravotní kosmetika a øada mimi.

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.