SÚKL

Ověření internetových stránek a lékárny bylo úspěšné.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: + 420 271 732 377
e-mail: posta@sukl.cz

www.sukl.cz

 

Odběr novinek
Nenašli jste, co jste hledali?

Pokud jste na našem webu nenašli zboží, které hledáte, neváhejte nás kontaktovat o dostupnosti a ceně tohoto přípravku! Rádi Vám dotaz zodpovíme heart

 

IBALGIN 200 POR TBL FLM 24X200MG

Kód: 8594739029170 Produktové číslo: 8594739029170 ATC skupina: M01AE01 Popis: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva Kód SÚKL 0100014
Ibuprofen zmíròuje bolest a zánìt rùzného pùvodu. Ibuprofen rovnìž tlumí horeèku, která provází napø. nemoci z nachlazení

Žádné hodnocení.
Kategorie: Bolest hlavy a zad
Zboží není na skladě
40,00 Kč , plus doprava
 
IBALGIN 200 POR TBL FLM 24X200MG

1. CO JE PØÍPRAVEK IBALGIN 200 A K ÈEMU SE POUŽÍVÁ

Pøípravek Ibalgin 200 obsahuje léèivou látku ibuprofen, která patøí do skupiny tzv. nesteroidních protizánìtlivých léèiv. Zabraòuje tvorbì tkáòových pùsobkù, tzv. prostaglandinù, které jsou zodpovìdné za vznik bolesti a zánìtu a uvolòují se v místì poškození tkánì.

Ibuprofen zmíròuje bolest a zánìt rùzného pùvodu. Ibuprofen rovnìž tlumí horeèku, která provází napø. nemoci z nachlazení.

Pøípravek Ibalgin 200 se používá napø. pøi bolesti hlavy, zubù, zad, pøi bolestivé menstruaci, bolestech po operaci, pøi bolesti svalù a kloubù provázející chøipková onemocnìní, pøi poranìní mìkkých tkání jako je pohmoždìní a podvrtnutí, dále pøi horeènatých stavech pøi chøipkových onemocnìních a jako doplòková léèba horeènatých stavù pøi jiných onemocnìních.

V pøípadì zánìtlivých a degenerativních onemocnìní kloubù a páteøe (artritidì a artróze) nebo mìkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se pøípravek používá pouze na doporuèení lékaøe.

Pøípravek je urèen pro dospìlé, mladistvé a dìti od 6 let. Dìtem do 6 let vìku je urèen ibuprofen v suspenzi.
2. ÈEMU MUSÍTE VÌNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAÈNETE PØÍPRAVEK IBALGIN 200 UŽÍVAT
Neužívejte pøípravek Ibalgin 200
Jestliže jste alergický/á (pøecitlivìlý/á) na ibuprofen (léèivou látku pøípravku) nebo na kteroukoli další složku pøípravku a pøi pøecitlivìlosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo nìkteré jiné protizánìtlivé léky, projevující se jako prùduškové astma nebo kopøivka.
Jestliže máte aktivní nebo opakující se vøed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, pøi krvácení nebo perforaci v zažívacím traktu zpùsobených nesteroidními protizánìtlivými léky v minulosti.
Jestliže máte závažné srdeèní selhání.
Jestliže trpíte poruchou krvetvorby a poruchou krevní srážlivosti.

Pøípravek nesmí užívat ženy v tøetím trimestru tìhotenství.
Zvláštní opatrnosti pøi použití pøípravku Ibalgin 200 je zapotøebí
Pokud trpíte tìžší poruchou ledvin, jater.
Pøi prùduškovém astmatu i v klidovém stavu.
Pøi nìkterých onemocnìních pojivové tkánì (tzv. kolagenózy).
Pøi souèasné léèbì léky snižujícími srážení krve (kyselina acetylsalicylová, warfarin).
Jestliže jste prodìlali vøedovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku.
Pøi zánìtlivém vøedovém onemocnìní trávicího ústrojí jako napø. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida.
Pokud máte srdeèní obtíže, prodìlali jste v minulosti cévní mozkovou pøíhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních pøíhod (napø. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouøíte).
V prvním a druhém trimestru tìhotenství a pøi kojení.

Pokud se vás týká nìkterý z výše uvedených bodù užívejte pøípravek pouze na doporuèení lékaøe.

Podávání nìkterých nesteroidních protizánìtlivých léèiv (mezi která Ibalgin 200 patøí) mùže být spojeno s mírným zvýšením rizika srdeèních nebo mozkových cévních pøíhod. Riziko je více pravdìpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léèby. Proto nepøekraèujte doporuèenou dávku ani dobu léèby.

Ibalgin 200 by se nemìl užívat souèasnì s jinými nesteroidními protizánìtlivými léky.

U pacientù, u kterých se v minulosti vyskytl vøed žaludku nebo dvanáctníku, pøedevším pokud byla vøedová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientù a také u pacientù vyžadujících souèasnou léèbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mìlo být zváženo podání lékù chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.

V prùbìhu léèení se ojedinìle mùže vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vøed nebo perforace. Vznik tìchto stavù mùže, ale nemusí být provázen varovnými pøíznaky. Riziko vzniku krvácení, vøedu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost tìchto poruch je obecnì vyšší u starších pacientù.

Pokud se u pacienta léèeného Ibalginem 200 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibalgin 200 vysazen.

Ženy, které plánují otìhotnìt, se musí o užívání pøípravku poradit s lékaøem.

Pøípravek Ibalgin 200 není vzhledem k množství léèivé látky v jedné tabletì a lékové formì urèen dìtem do 6 let.

Bìhem léèby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouøit.
Vzájemné pùsobení s dalšími léèivými pøípravky

Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné dobì, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaøského pøedpisu.

Léky jako je warfarin, které snižují srážlivost krve mohou v kombinaci s ibuprofenem zvýšit riziko krvácení. Protisrážlivý úèinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové mùže být pøi souèasném užívání ibuprofenu snížen, ale tyto údaje nebyly zatím dostateènì prokázány. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánìtlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko nežádoucích úèinkù v zažívacím ústrojí vèetnì krvácení a vøedové choroby. Léèivá látka ibuprofen mùže zvýšit hladinu lithia a digoxinu v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí úèinky. Ibuprofen mùže snižovat úèinek lékù používaných k léèení vysokého krevního tlaku a moèopudných lékù. Ibuprofen snižuje úèinek lékù snižujících hladinu kyseliny moèové v krvi (napø. probenecid, sulfinpyrazon). Ibuprofen mùže zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovinì a nìkterým kloubním onemocnìním), baklofenu (léku snižujícího svalové napìtí) a poškození ledvin zpùsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci). Pøi souèasném podávání s kalium šetøícími moèopudnými léky mùže dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Pøi souèasném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se mùže zvýšit riziko vzniku køeèí.
Užívání pøípravku Ibalgin 200 s jídlem a pitím

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostateèným množstvím tekutiny. Jestliže se bìhem léèby objeví zažívací obtíže, lék užívejte bìhem jídla nebo jej zapijte mlékem.

Bìhem léèby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouøit.
Tìhotenství a kojení

Poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem døíve, než zaènete užívat jakýkoliv lék.

Pøípravek se nesmí podávat v tøetím trimestru tìhotenství.

V prvním a druhém trimestru tìhotenství užívejte pøípravek pouze na výslovné doporuèení lékaøe. Pokud kojíte poraïte se pøed užíváním Ibalginu s lékaøem. Ženy, které chtìjí otìhotnìt, se musí o užívání pøípravku poradit s lékaøem.
Øízení dopravních prostøedkù a obsluha strojù

Není známo, že by pøípravek Ibalgin 200 jakkoliv ovlivòoval pozornost a schopnost soustøedìní.
Dùležité informace o nìkterých složkách pøípravku Ibalgin 200

Na pomocné látky obsažené v tomto pøípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornìní.
3. JAK SE PØÍPRAVEK IBALGIN 200 UŽÍVÁ

Vždy užívejte pøípravek Ibalgin 200 pøesnì podle pokynù svého lékaøe. Pokud si nejste jistý(á), poraïte se se svým lékaøem nebo lékárníkem.

Pokud lékaø neurèí jinak, dospìlí a dìti nad 12 let užívají obvykle 1-2 potahované tablety Ibalgin 200 3krát dennì pøi horeènatých onemocnìních, 1-2 potahované tablety pøi bolesti, nejvýše 6 tablet dennì rozdìlených do nìkolika dávek. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejménì 4 hodiny.

Dìtem ve vìku 6-12 let se podává 1 potahovaná tableta 2-3krát dennì. U dìtí s tìlesnou hmotností do 30 kg nepøekraèujte dávku 400 mg dennì. Doporuèený odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostateèným množstvím tekutiny. Jestliže se bìhem léèby objeví zažívací obtíže, lék užívejte bìhem jídla nebo jej zapijte mlékem.

V pøípadì zánìtlivých a degenerativních onemocnìní kloubù a páteøe nebo mimokloubního revmatismu se pøípravek užívá pouze na doporuèení lékaøe.

Pokud se vaše pøíznaky pøi léèbì pøípravkem Ibalgin 200 zhorší nebo se nezlepší do 3 dnù v pøípadì horeèky a do 5 dnù v pøípadì bolesti, poraïte se o dalším postupu s lékaøem. Bez porady s lékaøem neužívejte pøípravek déle než 7 dní.
Jestliže jste užil(a) více pøípravku Ibalgin 200, než jste mìl(a)

Pøi pøedávkování nebo náhodném požití tablet dítìtem ihned vyhledejte lékaøe.
Jestliže jste zapomnìl(a) užít pøípravek Ibalgin 200

Pokud zapomenete vzít tabletu Ibalgin 200 užijte ji jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální èasový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto pøípravku, zeptejte se svého lékaøe nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚÈINKY

Podobnì jako všechny léky, mùže mít i pøípravek Ibalgin 200 nežádoucí úèinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pøi užívání ibuprofenu (léèivé látky pøípravku Ibalgin 200) se mohou vyskytnout následující nežádoucí úèinky seøazeny dle èetnosti výskytu:

Velmi èasto (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léèených pacientù): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, prùjem, zácpa, nadýmání.

Èasto (možnost výskytu u 1-10 pacientù ze 100 léèených pacientù): bolest v nadbøišku.

Ménì èasto (možnost výskytu u 1-10 pacientù z 1000 léèených pacientù): bolest hlavy, závra.

Vzácnì (možnost výskytu u 1-10 pacientù z 10000 léèených pacientù): zánìt sliznice žaludku, žaludeèní nebo dvanáctníkový vøed (1), krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako èerná stolice v dùsledku natrávené krve nebo krev ve stolici) (1), perforace sliznice trávicího traktu (1), alergické reakce jako horeèka, vyrážka, poškození jater, srdeèní selhávání, otoky, sterilní zánìt mozkových plen (2), zúžení prùdušek (3), zánìt slinivky bøišní, poruchy vidìní a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí (4).

Velmi vzácnì (možnost výskytu u ménì než u 1 pacienta z 10000 léèených pacientù): zánìt sliznice ústní dutiny provázený vznikem vøedù (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánìtlivých onemocnìní s tvorbou vøedù na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles poètu krvinek nebo krevních destièek, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoèní labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánìt moèového mìchýøe, pøítomnost krve v moèi, porucha funkce ledvin, zánìt ledvin, nefrotický syndrom (soubor pøíznakù pøi onemocnìní ledvin), puchýøovité kožní reakce.

(1) Tyto nežádoucí úèinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými pøíznaky. Riziko vzniku tìchto nežádoucích úèinkù stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientù, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeèní èi dvanáctníkový vøed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku èi dvanáctníku), dále u pacientù léèených dlouhodobì kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U tìchto pacientù mùže lékaø navrhnout souèasné podávání léèiv, které chrání sliznici trávicího traktu.

(2) Zejména u pacientù s onemocnìním pojiva (systémový lupus erythematodes a nìkteré typy kolagenóz).

(3) U pacientù s prùduškovým astmatem.

(4) Poškození jaterních funkcí je obvykle pøechodné.

Léky ze skupiny nesteroidních protizánìtlivých léèiv (mezi která Ibalgin 200 patøí) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdeèních nebo mozkových cévních pøíhod.

Jestliže se objeví kopøivka, náhle vzniklý otok kolem oèí, pocit tísnì na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbøišku nebo poruchy vidìní, pøípadnì krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo do èerna zbarvená stolice), pøerušte užívání pøípravku a okamžitì vyhledejte lékaøe.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích úèinkù vyskytne v závažné míøe, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích úèinkù, které nejsou uvedeny v této pøíbalové informaci, prosím, sdìlte to svému lékaøi nebo lékárníkovi.
5. JAK PØÍPRAVEK IBALGIN 200 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dìtí.

Pøípravek Ibalgin 200 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznaèené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného mìsíce.

Uchovávejte pøi teplotì do 25 °C v pùvodním obalu, aby byl pøípravek chránìn pøed svìtlem a vlhkostí.

Léèivé pøípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat pøípravky, které již nepotøebujete. Tato opatøení pomáhají chránit životní prostøedí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co pøípravek Ibalgin 200 obsahuje

Léèivou látkou je Ibuprofenum 200 mg v 1 potahované tabletì.
Pomocnými látkami jsou kukuøièný škrob, pøedželatinovaný kukuøièný škrob, sodná sùl karboxymetylškrobu, kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid køemièitý, hypromelóza 2910/3, makrogol 6000, oxid titanièitý, erythrosin, simetikonová emulze SE 4.
Jak pøípravek Ibalgin 200 vypadá a co obsahuje toto balení

Ibalgin 200 jsou svìtle fialovì èervené potahované tablety.
Velikost balení

10, 12, 24 nebo 30 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva a.s., Praha, Èeská republika
 

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.